ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛэжьакIуэхэм я хуитыныгъэр хъумэным трагъащIэ

2016-12-06

  •  КъБР-м и Профсоюзхэм я унэм дыгъэгъа-   зэм и 1 — 2-хэм щекIуэ-кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ профсоюз организацэхэм IэнатIэ Iу-тым и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ я лэжьыгъэм теухуа семинар-зэIу-     щIэ. Абы кърихьэлIахэм,     къыщыпсэлъахэм яхэтащ КИФЩI-м и щIыналъэ профсоюз зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, профсоюз организацэхэм хуитыныгъэмкIэ я инспекторхэр.
  •  
  • Республикэм и Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт зэIущIэр къыщызэIуихым жиIащ:
  • — Си гуапэщ зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI куэд къызэрызэхуэсар, лэжьыгъэмкIэ щыIэ хуитыныгъэхэр хъумэным хуэгъэзауэ зэфIаххэм тепсэлъыхьыну, зэчэнджэщыну. Мыпхуэ-дэу дызэрыIыгъыу, Урысей Федерацэм и профсоюз щхьэхуитхэм ящыщ ди лэжьэгъу нэхъыжьхэм дапыщIауэ дызэдэмылажьэмэ, профсоюз Iуэхум зедгъэубгъунымрэ едгъэфIэкIуэнымрэ тхузэфIэкIынукъым, — жиIащ Амщокъуэ ФатIимэт.
  • Семинар-зэIущIэм къыщыпсэлъащ Урысейм и Профсоюз щхьэхуитхэм я федерацэм и секретарь, лэжьыгъэмрэ социальнэ зэхущытыкIэхэмкIэ академием и проректор, лэжьыгъэм теухуа хуитыныгъэмкIэ кафедрэм и унафэщI, Урысейм щIыхь зиIэ и юрист Гладков Николай.
  •  ХьэщIэм зэIущIэм хэтахэр щигъэгъуэзащ лэжьыгъэмкIэ законодательствэм, нэхъ мащIэу ят улахуэм теухуа гугъуехьхэм, нэгъуэщIхэми. ЗэIущIэм хэтхэр нэхъ зыгъэпIейтейуэ зыщIэупщIахэми жэуап яритащ Гладков Николай.
  • ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис, КъБР-м  ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэ-
  • кIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм, республикэм ЛэжьыгъэмкIэ и къэрал инспекцэм, КъБР-м и прокуратурэм я лIыкIуэхэр.
  • Семинар-зэхуэсыр иухащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ профсоюз зэгухьэныгъэхэм я ассоциацэм и зэIущIэкIэ.
  • Дыгулыбгъу  Женя.