ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Дмитрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ тепсэлъыхьащ республикэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ дяпэкIи зэрызиужьынум

2016-08-30

  • Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ я зэIущIэ.
  • Ахэр нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар республикэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ адэкIи зэрызиужьынум, бюджетхэм я зэпыщIэныгъэхэр егъэфIэкIуэным, щIыналъэм хэхъуэ нэхъыбэ иIэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр къэгъэсэбэпыным пыщIа Iуэхухэрщ. ЩIыналъэм и бюджетыр нэхъ зэтеухуауэ щытын папщIэ республикэм игъуэт къэрал дэIэпыкъуныгъэм къыхущIагъунымкIэ щыIэ Iэмалхэми хэплъащ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.