ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди зэманым и лIыхъужь Джэду Iэниуар

2016-08-30

 • Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа XXXI Гъэмахуэ Олимп джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм дыжьын медаль къыхуэзыхьа адыгэ щIалэ, къэралым и спортым и зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къалъытэу иджыблагъэ УФ-м и Президент Путин Владимир «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и медалым и япэ нагъыщэр зыхуигъэфэща Джэду Iэниуар Ставрополь краймрэ ди республикэмрэ я щIыналъэр щызэпыхьэ Тамбукъан гуэлым деж щэбэтым Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ.
 •  
 • КъБР-м и вице-премьер Битокъу Владимир, КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч, Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан, республикэм и Правительствэмрэ Парламентымрэ я лIыкIуэхэр, Нэхъыжьхэм я Советым, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм щыщхэр, Дзэлыкъуэ районым исхэр, Джэду Iэниуар текIуэныгъэр къихьыным «ирисымэджа», абы ирипIейтея, спортыр фIыуэ зылъагъу цIыху щэ бжыгъэхэр Къэбэрдей-          Балъкъэрым къыдэкIуэу къэрал псор зэрыгушхуэ, адыгэм ди щхьэр лъагэу дэзыгъэлъагъужа, дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа щIалэм гуапэу IущIащ, и сурэтхэр зытет плакатхэр яIыгъыу.
 • Адыгэ фащэ екIукIэ зэщыхуэпыкIа зы щIалэрэ пщащэрэ Iэниуар шыгъупIастэрэ махъсымэ фалъэкIэ пежьащ. Джэдур и ныбжьэгъу щIалэхэм щIым намыгъэсу яIэтащ, и ехъулIэныгъэм  зэригъэгуш-хуар, хуабжьу зэригъэгуфIар къагъэлъагъуэу.
 • Къызэхуэсахэм Iэниуар фIыщIэ, щытхъу, хъуэхъу псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ, Iэджэм ефIэкIыу утыку зэритам, лъэщагъышхуэ дэплъагъуу те-кIуэныгъэм зэрыщIэбэнам папщIэ. ЩIалэгъуалэм лIыхъужьым джэгу хузэхашэри, къагъэфащ.
 • АдэкIэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм и бжэIупэм республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ япэ вице-премьер Говоров Сергей- рэ Джэду Iэниуаррэ абы и гъэсакIуэхэу Къазий Алексейрэ Хьэсанэ Арсенрэ гуапэу къащыIущIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и пэшым ахэр иригъэблагъэри, фIэхъус къарихащ. Республикэм и Iэтащхьэр Джэду Iэниуар щехъуэхъум къыхигъэщащ Олимпиадэм лIыгъэшхуэ къызэрыщигъэлъэгъуам мыхьэнэ ин дыдэ зэриIэр, ар лIыхъужьыгъэм, шыIэныгъэм, и Хэкум лъагъуныгъэшхуэ зэрыхуиIэм зэрищапхъэр.
 • — Ди чемпионхэм иджыри зэ дуней псом наIуэ щыфщIащ Урысейр лъэныкъуэ псомкIи къэрал нэхъ лъэ-щу зэпымыууэ зэрыщы-тар, зэрыщытыр икIи зэрыщытынур. УФ-м и Президентми уи зэфIэкI лъагэр къилъытэу, дамыгъэ лъа-пIэ къызэрыпхуигъэфэщам дрогушхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэралыгъуэм и махуэр илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу Хэкум апхуэдэ ехъулIэныгъэ къызэрыхуэпхьар гуапэщ. КъэпщытакIуэхэм я еплъыкIэр зыхуэдэм емылъытауэ, спортым пэжыжьэ дэтхэнэ зы цIыхум и дежкIи наIуэщ узэрытекIуар, узэрычемпионыр. Уи дыжьын медалыр дыщэ зыбжанэм йофIэкI. АдыгэлI жыхуаIэр уэ пхуэдэращ. ТекIуэныгъэ куэд дяпэкIи къохъулIэну! — жиIащ КIуэкIуэ Юрий.
 • Республикэм и Iэтащхьэм пэшиплI хъу фэтэрым и сертификатымрэ P 007 ИO 07 къэрал дамыгъэхэр зиIэ «Mercedes-Benz GLS» автомашинэм и IункIыбзэIухымкIэ Джэдум хуэупсащ. Апхуэдэу спортсменым и гъэсакIуэхэу Къазий Алексейрэ Хьэсанэ Арсенрэ Iыхьэншэу къигъэнакъым. Абыхэми «Тойота-Камри» автомашинэхэр тыгъэ яхуищIащ.
 • Къазий Алексей жиIащ Рио-де-Жанейрэ ерыщу, щхьэмыгъазэу дыщэм щыхущIэкъуа и гъэсэным дыжьын медаль къызэрихьам тIэкIу игъэнэщхъеями, Iэниуар къыдэщIу зэпэщIэтыныгъэм кIэлъыплъа и хэкуэгъухэм пщэдджыжьым ИнтернетымкIэ зэрызыкъыхуагъэза псалъэ гуапэхэм я фIыгъэкIэ,         я гур къызэрызэрыгъуэтыжар икIи екIуу, гукъинэжу Тамбукъан гуэлым деж къызэрыщрагъэблэгъэжам папщIэ фIыщIэ яхуи-щIащ.
 • Iэниуар журналистхэм я упщIэхэм жэуап щритым жиIащ и текIуэныгъэр адыгэ лъэпкъым тыгъэ зэрыхуищIар, адэкIи спортым ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьэну, текIуэныгъэщIэхэм хуэпэбгъэну зэримурадыр.
 • ЗэгурыIуэныгъэм и утыр зыуфэбгъуа цIыху щэ бжыгъэхэм вице-чемпионыр яIущIащ.
 • — Си хэкуэгъу лъапIэхэ, къыздэщIа, сызыгъэгушхуа, сызыгъэлъэпIа псоми фIыщIэ фхузощI. Си дыжьын медалыр дыщэу къызэрыфлъытар си гуа-пэщ, — жиIащ Джэду Iэниуар.
 • Джэду Iэниуар и цIэр тхыдэм лIэщIыгъуэкIэрэ къыхэнэнущ. Абы и щыхьэтщ къыщалъхуа, и унагъуэр щыпсэу Псыгуэнсу къуажэм ар зэрырагъэблэгъэжа щIыкIэр. Олимпиадэм лIыхъужьу къикIыжа щIалэр псыгуэнсудэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ зэрагъэлъэпIар къызэхуэсахэм я нэгу щIэкIащ. Дауи, ар зымылъэгъуахэм яхуэIуэтэжыгъуейщ. Псыгуэнсу къуажэм, лъэпкъым, къэралым и цIэр зыIэта щIалэм и къуажэгъухэр адыгэ ныпыр къащхьэщыту шууэ жылэ дыхьэпIэм къыщыпежьащ. ГуфIэгъуэр щызэлъащIыса жылэм джэгур щызэхаублэри пщыхьэщхьэр хэкIуэтэху я спортсмен лIыхъужьыр ягъэлъэпIащ, тыгъэхэр хуащIащ.
 • Урысей телеканалхэм я хъыбарегъащIэ нэтынхэм къызэрыщатащи, апхуэдэу Олимп лIыхъужьхэм гуапэу щыIущIэфыр, Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжыр Кавказыращ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.