ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жьапщэшхуэм и зэранкIэ

2014-03-26

  • Ди нэгу зэрыщIэкIащи, мы махуэ зэкIэлъыкIуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм жьышхуэ къыщепщащ. Ар IэубыдыпIэншэт, ущигъэгулэзи щыIэу, щIэфиихьыжу бгылъи тафи зэщIигъэхьэрт, псэуалъэхэмрэ ухуэныгъэхэмрэ къаруу­шхуэкIэ ебгъэрыкIуэрт, «схузэфIэкIым фы­къеплъ» жыхуиIэ щIыкIэу, зыхуэзэ псори ирищIыкIыну хьэзырт.
  •  
  • Апхуэдэ къызэрымыкIуэ щы­тыкIэ зэрыщыIэнум теухуа хъыбарыр республикэм и МЧС-м пасэу зэбгригъэхами, дунейм и къэхъукъащIэхэм зэрапэщIэтыгъуейр аргуэру мы махуэхэм дгъэунэхуащ. Жьапщэм и зэранкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и куейхэм хэщIыны­гъэ­шхуэ ягъуэтащ. Къапщтэмэ, Аруан щIыналъэм и жылагъуэ­хэм ящыщу ар нэхъ гуащIэу, щысхьыншэу зылъэIэсар Джэр­мэншык къуажэрщ. Уна­гъуэ щхьэхуэхэм я псэупIэхэмрэ я псэуалъэхэмрэ я щхьэхэр трихащ. Нарткъалэ дэт курыт еджапIихми, поликлиникэ   №1-ми, «Налмэс» сабий гъэса­пIэми, Ар­уан, Къэхъун, Старэ Шэрэдж, Шэрэдж Ищхъэрэ къуа­жэ ­еджапIэхэм я унащ­хьэхэми зэранышхуэ хуэ­хъуащ, уней теплицэхэр зэтрихащ, нэгъуэщI хэщIы­ныгъэ инхэри къишащ.
  • Республикэм и щыхьэрми жьыр хуиту «щы­джэ­гуащ», зы плIанэпи дурэши къимыгъанэу зэрыхуейуэ «щIипщы­кIащ». Абы и хьэл хъыжьэр зыхуэдэр Печатым и унэм щылажьэхэми дгъэунэ­хуащ. Гъэрэ щIырэ щызэхэкIкIэ гъатхэ пасэмрэ щIы­махуэ кIасэмрэ бжьыпэр яхузэрымыгъэгъуэту зэрызэныкъуэ­къум дыкIэлъагъэплъащ. Жьа­пщэшхуэм лъэужьыншэ зи­щIакъым — блэкIри къыблэ­кIыжри, щIыхьэри щIэкIри иригушхуэу ди бжэIупэм Iута псей бжьыфIэ екIур, и лъа­­бжьэр дэкIуэу, къыхичри, щхьэхьу ежьэжащ.
  • Мы зэманым щIыпIэ комиссэхэм хэщIыныгъэхэр зыхуэдэр къапщытэ, зыдэIэпыкъун хуейхэр ягъэбелджылы, дунейм и къэхъукъащIэм и лъэужьхэр зэрагъэкIуэдыжыну щIыкIэр яубзыху.
  • Аруан Алий.