ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIы щIэи, псым хэдзэ

2013-04-23

 •  Сирие Хьэрып Республикэм щекIуэкI зауэ-политикэ зэпэщIэувэныгъэхэм зэ­ры­щIидзэрэ щIы хъурейм тес цIыхуфI псори иригузавэу а къэралым къыщыхъухэм кIэлъоплъ. А щIыпIэм ижь-ижьыж лъандэрэ щыпсэу хьэрыпхэм къищынэмыщIа, гугъу­ехь мыухыжым хэхуащ абы щыхэхэс цIыху минищэм щIигъу адыгэхэри.
 •  
 • Зауэ зэпэщIэувэныгъэм и япэ махуэхэм щегъэжьауэ, зи Хэку къэзы­гъэ­зэжхэм защIэгъэкъуэнымкIэ, Урысей Федерацэми нэгъуэщI къэралхэми щылажьэ адыгэ жылагъуэ зэгу­хьэ­ныгъэхэм яхузэфIэкI къагъэнэр­къым. Абыхэм я гуащIэ халъхьэкIэрэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм псори зэхэту цIыху миным нэблагъэ къагъэзэжащ.
 • АрщхьэкIэ я Хэкужь зи щхьэ къе­зы­хьэлIэжа адыгэхэр къыздэкIуэ­жам гугъуехь куэдым щыIууащ: зыщIэсын унэкIи, мылъкукIи тэмэму къызэрызэмыгъэпэщам, лэжьэну хуейхэм здыIуувэн IэнатIэ зэрамыгъуэтым, нэгъуэщI-къинэмыщIхэми къахэкIкIэ. КъэIэпхъуэжахэм я нэхъыбэр къуажэхэм мэIэпхъуэ, санаторэхэм къы­щIо­кIыж. Абы къыдэкIуэуи, къэ­з­ыгъэ­зэжахэм икIэщIыпIэкIэ зы­дэ­Iэ­пыкъун хуей унагъуэхэри яхэтщ: адэ-анэм ящыщ зыр зыщхьэщымытыжхэр, сабий цIынэ зэрысхэр, сымаджэ хьэлъэ зезыхьэхэр, нэгъуэщIхэри.
 • Ди республикэм щыпсэу цIыхухэр, нобэкIэ яхузэфIэкI къамыгъанэу, щытыкIэ гугъум иува хэкуэгъухэм ядо­Iэпыкъу. ЕрыскъыхэкIкIэ, щы­гъын­кIэ зэрызыщIагъакъуэм къи­щы­нэ­мыщIа, къэIэпхъуэжахэм ахъшэкIэ япэIэбэхэри мащIэкъым. Зэрыгу­ры­Iуэ­гъуэщи, къэзыгъэзэжахэм я дежкIэ псом нэхъапэр гулъытэ къызэры­хуа­щIыр, къазэрыщыгуфIы­кIыр, къазэ­ры­хуэныкъуэр зыхащIэнырщ, утыку къызэрырамынэнури хьэкъыу яп­хы­кIынырщ.
 • ЕгъэтIылъэкI жыхуаIэр ямыщIэу, зы ма­хуэ къэмынэу, Сирие къэралым къиIэпхъукIыжа адыгэхэм я Iуэху зэрахуэ ДАХ, КъАХ, «Пэрыт» жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, КъБР-м ЦIыхубэ хъы­бар­­егъащIэ IэнатIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм хэкуэгъуэхэм ядэлэ­жьэ­нымкIэ и къудамэм, нэгъуэщIхэми.
 • Налшык къалэ щыIэ зыгъэпсэху­пIэ­хэм щIэс хэкуэгъухэм я унэцIэхэр «Адыгэ псалъэ», «Газета Юга» газетхэм къызэрытрадзэу, Адыгэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я ЗэзыгъэуIу советым хэтхэм унафэ къащтащ нэхъ хуэмыщIа унагъуэхэм ахъшэкIэ зы­щIа­гъэкъуэну. Апхуэдэ гукъэкI зыщIахэм ящыщщ Къалмыкъ Жылэбий, Шэшэн МуIэед, Джэрыджэ Хьэсэн, Уэрэзей Суфэдин, ГуэбэщIыкI Владимир, Гуэ­бэ­щIыкI Жантемыр, Щэуей Суфэдин, Мыс­рокъуэ МэчраIил сымэ, нэ­гъуэщIхэри. ДэIэпыкъуныгъэр зы­хуау­нэтIахэм ялъэгъэIэсынымкIэ сэбэп хъуащ «Пэрыт» жылагъуэ зэгу­хьэ­ныгъэм и тхьэмадэ СтIащ Ахьмэд.
 • Зи Хэку къихьэжахэм ящыщу цIыху зыбжанэм езым я IэщIагъэм теухуауэ лэжьапIэ къыхуагъуэтащ. АбыкIэ сэбэп хъуахэм зэхэщIыкI лъагэ къызэ­ра­гъэлъэгъуамкIэ фIыщIэ яхуэфащэщ.
 • Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я ЗэзыгъэуIу советым езым и хэ­щIа­пIэм гъатхэпэм и 20-м щызэхуишэсащ КъБР-м щыпсэу лIакъуэ нэхъ ин дыдэхэм я лIыкIуэхэр. Ахэр къэзы­гъэ­зэ­жахэм ящыщу я унэцIэджэгъухэм ядэIэпыкъуну къыхураджащ.
 • Зи гугъу тщIы зэхуэсым къекIуэ­лIа­хэщ Къардэнхэ, КIэрэфхэ, ДыщэкIхэ, Токъмакъхэ, Науржанхэ, Бабыгуейхэ, Щауэжьхэ, Хъурзокъуэхэ, Щэ-    уейхэ, нэгъуэщI лъэпкъхэми къахэкIа цIы­хухэр. Зэхыхьэм кърихьэлIа псоми хамэ къэрал къиIэпхъукIыжа хэкуэ­гъу­хэм зыщIагъэкъуэну гукъыдэж зэраIэр къаIуэтащ. Къи­щы­нэ­мыщIауэ, абыхэм къагъэлъэ­гъуащ Сирием къикIыжахэм ядэIэпы­къун Iуэхур нэхъ щIэгъэхуэбжьа хъун пап­щIэ, псори щызэрыщIэ телемарафон егъэкIуэкIамэ зэрынэхъыфIыр.
 • ЗэзыгъэуIу советым, щытыкIэ гу­гъум ихуа ди хэкуэгъухэм ядэIэпы­къу­ным теухуауэ, Къэбэрдейм щыпсэу адрей лIакъуэхэми захуегъазэ икIи псапэрэ фIыгъуэшхуэрэ зыпылъ мы Iуэхугъуэшхуэм щхьэж хузэфIэкI хилъхьэну дэтхэнэ зы адыгэри къыху­реджэ.
 • Хэкуэгъухэм зыгуэркIэ ядэIэпы­къу­ну хуейхэр псалъэ хъунущ мы те­ле­фон­хэмкIэ:
 • Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэу:                       8­90­34­25­5884 — СтIащ Ахьмэд («Пэрыт»); 8962 6521056 — Къэбардэ Астемыр (Адыгэ жылагъуэ зэгухьэны­гъэ­хэм я ЗэзыгъэуIу совет), 89286916920 — Мыкъуэжь Арсен (Дунейпсо Адыгэ Хасэ); 89286934817 — Щоджэн Iэминат (Къэбэрдей Адыгэ Хасэ).
 • Къумахуэ Аслъэн.