ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэмысыншагъэ къудейуэ къанэркъым

2013-04-06

  • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ — Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Хло­понин Александр мэлыжьыхьым и 1-м едэIуащ цIыху куэд зэрызэзэуам теухуа уголовнэ, административнэ ­Iуэ­ху­­­хэр зэрызэхагъэкIымкIэ Ставрополь крайм и полицэмрэ прокуратурэмрэ я унафэщIхэм ящIа докладхэм. Мы Iуэхур къыщыхъуар Ставрополь къалэрщ. Гъатхэпэм и  31-м пщыхьэщхьэр сыхьэт 21-м деж Щэнхабзэмрэ спортымкIэ унэм и гупэм зэуэ цIыху 20 щызэзэуащ.
  •  
  • «Сэ къызэрызжаIамкIэ, зэзэуахэм яхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и университетым щIэс студентхэм ящыщи. Ар пэжмэ, студентхэр вузым къыщIа­дзы­жын хуейщ», — ткIийуэ къигъэуващ Хлопонин Александр. Абы къигъэлъэ­гъуащ апхуэдэ хабзэншагъэхэм езы университетри, абы щеджэ щIалэхэр къыздикIа республикэхэри зэрагъэпудыр.
  • Хлопонин Александр Кавказ Ищхъэрэм и субъектхэм я Iэ­тащхьэхэм гу лъаригъэтащ дэтхэнэ къалэми, районми, къуа­жэми гъэсэныгъэр щегъэфIэкIуэн зэрыхуейм: «Кавказым сыт щыгъуи унагъуэ хабзэхэм мыхьэнэшхуэ щаIэщ. Дэтхэнэ сабийри зыхапIыкIа унагъуэр къигъанэу нэгъуэщI къалэ щыкIуэм и деж зыхищIэн хуейщ и адэ-анэм я пащхьэ жэуа­пышхуэ зэрыщихьыр. Апхуэдэу абы зыщигъэгъупщэ хъунукъым хабзэр щытепщэ къэралым зэрисыр икIи законым ебакъуэмэ, жэуап ткIийм зэрырашэлIэнур.  УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм зэзэуа гупым яхэта студентхэм я адэ-анэхэм яхуигъэуващ ахэр Ставрополь кIуэуэ я бынхэр унэм яшэжыну.
  • Хлопонин Александр апхуэдэу къыхигъэщхьэхукIащ дэзыхьэх Iуэхухэм ятещIыхьауэ щIалэгъуалэр зэкъуэзыгъэувэ лэжьыгъэ езы вузхэми зэрырагъэкIуэкIыпхъэр. Абы жиIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и вузхэм я ректорхэм я совет иджыблагъэ къызэрызэрагъэпэщар икIи абы япэ дыдэу иригъэкIуэкIыну и зэIущIэм мы Iуэхум зэрыщыхэплъапхъэр.