ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэкIэ гъэнщIат

2022-05-05

  • Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр щагъэлъэпIащ Налшык къалэм. Абы теухуа дауэдапщэхэр къызэригъэпэщащ КъБР-м и Профсоюзхэм я федерацэм.

  • Накъыгъэм и 1-р дэ къыддокIуэкI пщIэ хуэтщIу, насыпрэ фIыгъуэкIэ дыщыгугъыу. Сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр екIуэкIми, ар фIыуэ ялъагъу махуэшхуэу къонэж.
  • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и ихьэпIэм щежьэри, аллее нэхъыщхьэм ирикIуащ плакатхэр, транспарантхэр яIыгъыу цIыхуищэ бжыгъэхэр – властым и органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, профсоюз унафэщIхэмрэ пашэхэмрэ, студентхэмрэ школакIуэхэмрэ, къалэдэсхэр. Ар екIуэкIащ «Мамырыгъэрэ Лэжьыгъэрэ!», «Дунейм нацизм щымыIэу!» къыхуеджэныгъэхэм щIэту.
  • Псэр зыдэушэ гъатхэм и щIэрэщIэгъуэ дахэм, а махуэ щIэщыгъуэм цIыхухэм гушхуэныгъэ къахилъхьэрт. Пщэдджыжь дыгъэпсым зиIэтырт, Гъатхэм, Лэжьыгъэм я махуэшхуэр зыгъэлъэпIэну къызэхуэсахэм я нэгухэм гукъыдэжымрэ дэрэжэгъуэмрэ къищырт. ГуфIэгъуэм зэкъуигъэуват гъащIэ гъуэгуанэ кIыхь къызэпызыча нэхъыжьхэри къэкIуэнур зей щIалэгъуалэри.
  • Зэхыхьэ гуапэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Профсоюзхэм я федерацэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Говоров Сергей, Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз.
  • Усыгъэм и аллеем деж зекIуэр щиухри, махуэшхуэ концертым щIидзащ. Абы еплъахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ Налшык къалэм и сабий творческэ гупхэм, КъБР-м и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм.
  • Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр щагъэлъэпIащ, абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щекIуэкIащ республикэм и щIыналъэ псоми.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.
  • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.