ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

И хъуэпсапIэр къехъулIащ

2021-12-04

  • УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, ЩIДАА-м, европей академие зыбжанэм я академик КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ икIи и арт-менеджер Мосс Жаклинрэ Налшык Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ и проспектым щаухуагъащIэ унэм 2018 гъэм къыщащэхуа фэтэрым ехьэлIауэ зыхэхуа хьэлэбэлыкъым теухуа хъыбарым газетеджэхэр ипэIуэкIэ фыщыдгъэгъуэзат.

  • Испанием щыпсэу, Налшык щIэх-щIэхыурэ къэкIуэж ди хэкуэгъу сурэтыщI цIэрыIуэм куэд щIауэ и хъуэпсапIэт и лэжьыгъэхэр щихъумэн музей къызэIуихыну. Арат метр зэбгъузэнатIи 140-рэ хъу фэтэрыр зэщхьэгъусэхэм «Республикэм и ипотекэ агентствэ» IуэхущIапIэм и деж къыщащэхуным щхьэусыгъуэ хуэхъуар. Фэтэрым и IункIыбзэIухыр Мухьэдинрэ Жаклинрэ нэгъабэ къаIэрыхьэжри, ар езыхэр зэрыхуейуэ зрагъэхьащ. Урысей реестрым фэтэрыр щрагъэтхым, нэхъ ипэIуэкIэ а фэтэрыр тIэунейрэ ящауэ къызэрыщIэкIар зэщхьэгъусэхэм щхьэжэ ящыхъуат.
  • КIыщ Мухьэдин къыщыщIам игъэгузавэу республикэм и гъуазджэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм пэрыт цIыху гупым хуагъэхьа тхыгъэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэплъащ икIи ар зэхагъэкIыну пщэрылъ ящищIащ и Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ ЛIуп Индрисрэ республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ. Ахэр зэщхьэгъусэхэм яIущIа, зэпсэлъа нэужь, фэтэрым гъуазджэ, щэнхабзэ зэхыхьэхэр, выставкэхэр къыщызэрагъэпэщыну хуитыныгъэ иратащ. ГъуазджэхэмкIэ КIыщ Мухьэдин и унэм мыхьэнэшхуэ зэриIэнум, литературэ, макъамэ пшыхьхэр, концертхэр абы зэрыщрагъэкIуэкIынумрэ сурэтыщIхэм, тхакIуэхэм, музыкантхэм ар я кIуапIэ зэрыхъунумрэ шэч къытетхьэркъым.
  • КIыщ Мухьэдин и цIэр зезыхьэ унэ-IуэхущIапIэм сурэтыщIым и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэмрэ и библиотекэмрэ щызэхуахьэсащ. Художникым и сурэт телъыджэхэр, гъуазджэмкIэ тхылъхэр республикэм къыхуигъэнэным ехьэлIа и хъуэпсапIэр абы къызэрехъулIар гуапэщ. ФIыщIэшхуэ яхуэфащэщ щэнхабзэм и зы IуэхущIапIэ тыгъэ къытхуэзыщIыну гукъэкI зыщIа зэщхьэгъусэхэм.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.