ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Министрым ирегъэблагъэ

2021-12-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ. Журналистхэм яIущIащ спортымкIэ министр Хьэсанэ Ислъамрэ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионатым щытекIуа Сатушы Мадинэ, Жылэ Татьянэ, абыхэм я тренер Ахъмэт Амир сымэ.

  • Министрыр пщащэхэм ехъуэхъуащ чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм папщIэ икIи абыхэм я гъэсакIуэм фIыщIэ хуищIащ ди пщащэхэм республикэр Урысейпсо, дунейпсо утыкухэм зэрыщаIэтым къыхэкIыу.
  • Журналистхэм я упщIэ зэмылIэужьыгъуэхэм жэуап зэпкърыха къратащ Мадинэ, Татьянэ, Амир сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ зэхьэзэхуэхэм зэрызыхуагъэхьэзырым, текIуэныгъэ нэужьым зыхащIахэм къыщыщIэдзауэ дызыхуэкIуэ зэманым яIэ мурадхэмрэ я хъуэпсапIэхэмкIэ иухыжу.
  • Ахъмэт Амир Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм фIыщIэ хуищIащ ныбжьыщIэхэм зыщагъасэм деж сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ. Къызэхуэсахэм яжриIащ здынэсам къыщыувыIэн мурад зэрамыIэр, атIэ иджыри лэжьыгъэшхуэ къазэрыпэщылъыр.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, щэкIуэгъуэм и 18 — 24-хэм Тегеран щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионат. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэ-хуэм утыку къыщихьащ тхэквондомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр школым и гъэсэнхэу Сатушы Мадинэрэ Жылэ Татьянэрэ.
  • Япэ зэIущIищым псори зэхэту 106:8-уэ шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа Сатушы Мадинэ финалым 35:0-у щыхигъэщIащ Тыркум щыщ, Сурдолимп джэгухэм я иджырей чемпион Ясичи Мерве икIи зи хьэлъагъыр килограмм 49-м нэблагъэхэм я деж дунейпсо чемпион щыхъуащ.
  • Мы текIуэныгъэм и фIыгъэкIэ Мадинэ игъэзэщIа хъуащ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерым и мардэр.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 67-м щIигъухэм я деж Жылэ Татьянэ япэ зэIущIитIым щытекIуащ. АрщхьэкIэ финал ныкъуэ зэпэщIэтыныгъэм щыуагъэ IэщIэкIам и зэранкIэ къыхуэхьар домбеякъ медалщ.
  • Иджырей чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ зэхагъэувэнущ 2022 гъэм Бразилием щекIуэкIыну Сурдолимп джэгухэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.