ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэ статуэткэр къыхуагъэфащэ

2021-11-18

  • Художник икIи скульптор цIэрыIуэ, Урысейм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ республикэхэм я цIыхубэ сурэтыщI, Франджым гъуазджэхэмкIэ и лIыхъужьым и орденым и кавалер Шемякин-Къардэн Михаил къыхуагъэфэщащ «Ирида» киносаугъэтымрэ дунейпсо кинофестивалымрэ я дыщэ статуэткэр, гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэр къалъытэри.

  • Къыхэгъэщыпхъэщ лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтыщI Iэзэ Шемякин-Къардэн Михаил Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщыщыр. Художникыр кинофестивалым щагъэлъэгъуа «Высоцкий. Одесская тетрадь» документальнэ фильмым щытопсэлъыхь уэрэджыIакIуэ Высоцкий Владимир игъэныбжьэгъуу зэрыщытам.
  • «Ирида» дунейпсо кинопроектыр 2016 гъэм къыхилъхьащ Бэлагъы-Къандур Любэ. А зэхыхьэшхуэр илъэсым тIэу Сочэрэ Лондонрэ щрагъэкIуэкI. Ди лъахэгъу сурэтыщIым къыдэкIуэу «Ирида» дыщэ статуэткэр хуагъэфэщащ британ актрисэ Барбер Фрэнсис.
  • Шемякин-Къардэн Михаил Москва къыщалъхуащ. И адэ-анэм я гъусэу иужькIэ ар Германием Iэпхъуами, абы и Хэкуу Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрилъытэр дуней псом и дэнэ утыкуи щыжеIэ, и лъэпкъым и пщIэр иIэту. Шемякиныр иджыпсту Франджым щыпсэуми, ди республикэм щIэх-щIэхыурэ къоблэгъэж, и лэжьыгъэхэр щегъэлъагъуэ, къызыхэкIар, зыщыщыр зыщимыгъэгъупщэу.
  • КъищынэмыщIауэ, республикэм и сурэтыщI ныбжьыщIэхэр Франджым щрегъаджэ. «Воображаемый музей» Iуэхум хыхьэу Шемякиным республикэм щригъэкIуэкIа, сурэтыщI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэм щытекIуахэм Iэмал яIащ Франджым кIуэуэ Шемякиным и деж гъуазджэм, дуней псом щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм щыхуеджэну, и мастер-классхэм хэтыну.
  • — Къэбэрдей-Балъкъэрыр си Хэкуу къызолъытэ. ЩIыпIэ телъыджэм си гуапэу сыщохьэщIэ, сурэтыщI ныбжьыщIэхэм сфIэфIу садолажьэ. Щэнхабзэм, гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэтщIыну ди къалэнщ. Хамэ къэралхэм Кавказым щыпсэухэр я нэгу къызэрыщIыхьэр щIэпхъаджащIэущ, ар ятеIукIащи. Щэнхабзэ гъуэзэджэр цIыху зэчиифIэхэм я лъахэу зэрыщытыр къацIыхуну сыхуейщ, — жеIэ Шемякиным.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.