ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIэ лъапIэхэр къыхуагъэфащэ

2021-11-18

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм пресс-конференц щекIуэкIащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ спорт бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэрэ чемпионату иджыблагъэ Белград къалэм щекIуэкIам кърикIуахэм. Абы ди республикэм щыщ спортсменхэм хэлъхьэныгъэшхуэ щыхуащIащ Урысей Федерацэм грэпплингымрэ бэнэкIэ хуитымкIэ и командэ къыхэхам къихьа текIуэныгъэм.

  • КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам IущIащ грэпплинг спорт бэнэкIэмкIэ дунейпсо чемпион хъуа Урыс Мухьэмэд, дунейпсо зэхьэзэхуэм бэнэкIэ хуитымкIэ дыжьын медаль къыщызыхьа ЗакIуий Азэмэт, щIалэхэм я тренерхэу Шыхъуэстэн Русланрэ ЗакIуий Арсенрэ. ЗэIущIэм хэтащ спортымкIэ министрым и къуэдзэ Хэжь Заур, КъБР-м олимп резервым бэнэкIэ хуитымкIэ и спорт школым и унафэщI ЗакIуий Артур, хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр.
  • Министрыр спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ дунейпсо утыкум зэфIэкI лъагэ къызэрыщагъэлъэгъуамкIэ икIи жиIащ я медалхэр ягъэбагъуэмэ зэригуапэр.
  • «ИкъукIэ ди гуапэщ ди спортсменхэр зэзэмызэ мыхъуу, атIэ хабзэ яхуэхъуауэ, къэралым и командэ къыхэхам и ехъулIэныгъэхэм хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуащIу зэрыщытыр. Ар министерствэм, спортсменхэмрэ абыхэм я тренер Iэзэхэмрэ я лэжьыгъэ зэтеублам и щыхьэтщ», — къыхигъэщащ Хьэсанэ Ислъам.
  • «ГрэпплингымкIэ дунейпсо чемпион хъун папщIэ Мухьэмэд икъукIэ гъуэгуанэ гугъу къызэпичащ. Псом хуэмыдэу абы и зэфIэувэкIам сэ фIыуэ сыщыгъуазэщ. И ехъулIэныгъэхэмрэ и Iуэхухэр щымыхъумрэ, абыхэм къапэкIуэ лъэпощхьэпохэм. ИкIэм-икIэжым, а гугъуехьхэм Мухьэмэд и хьэл-щэн япсыхьащ, и къару емыблэ-жу текIуэныгъэм хущIэкъуным трагъэгушхуащ. ХъуэпсапIэхэр къыщохъулIэр, ар къалэну зыхуэбгъэувыжауэ, махуэ къэс абы ухуэзышэ лъагъуэм ущрикIуэм и дежщ. СызэреплъымкIэ, чемпионыгъэм хуэкIуэным зэрегугъуам къыдэкIуащ а ехъулIэныгъэр. ЗымащIэкIэ зыдгъэпсэхунщ, иджырей напэкIуэцI щхъуэкIэплъыкIэр зэдгъэдзэкIынщи, адэкIэ тхыдэр ттхынщ. Согугъэ, абы ди командэм щыщ лIыхъужьхэр хэтыну, — жиIащ Урыс Мухьэмэд и тренер Шыхъуэстэн Руслан. — Иджыри зэ сохъуэхъу ди къуэшым и текIуэныгъэмкIэ. Псом япэрауэ, фIыщIэ хуэсщIыну сыхуейщ ГрэпплингымкIэ урысейпсо федерацэм и президент Бочкаев Ризван. Аращ ди спорт лIэужьыгъуэм и мафIэгур. ФIыщIэ хузощI Урысейм спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ УФ-м и тренерхэмрэ: Абдулаев Гаджимурад, Гагаев Ибрэхьим, Гавриков Роман. Ди спортсменхэм щIэгъэкъуэн къахуэхъу, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм фIыщIэ хэха хуэфащэщ. ПщIэшхуэ худощI спортсменым сыт хуэдэ Iуэхури къыдэзыIыгъ Сомгъур Анзор. Мухьэмэд ар зыхещIыкI икIи щыгъупщэнукъым. «Файт Зон» командэр псом хуэмыдэжщ».
  • Министрымрэ хьэщIэхэмрэ тепсэлъыхьащ дызыхуэкIуэ зэманым ягъэзэщIэну зыхуагъэувыжа къалэнхэм икIи журналистхэм хъыбар ирагъэщIащ ЗакIуий Арсен «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер», Урыс Мухьэмэдрэ ЗакIуий Азэмэтрэ «Дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер» цIэ лъапIэхэр къыфIащыну зэрагъэлъэгъуамкIэ.
  •  ЖЫЛАСЭ Замир.