ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и бзылъхугъэхэр

2021-11-18

  • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и бзылъхугъэ гуащIафIэхэм ятеухуа «Зольчанка» тхылъыр. Абы елэжьащ Джатэ Руслан, Бжьахъуэ Ранетэ, КъуэщIысокъуэ Iэсият сымэ.

  • Тхылъым ихуащ зи IэщIагъэрэ щIэныгъэкIэ куэд зыхузэфIэкIахэр, щапхъэ хъухэр. ЕгъэджакIуэхэр, дохутырхэр, агрономхэр, гъуазджэм и лэжьакIуэхэр, щIэныгъэм хэтхэр, хабзэхъумэ IэнатIэм щыпэрытхэр — лIэужьыгъуэ куэду зэщхьэщокI тхылъым ихуахэм я IэщIагъэр. НапэкIуэцI 576-рэ зи Iувагъ тхылъым килограмми 4 и хьэлъагъщ, и бжыгъэри 1000 мэхъу. ЩIыналъэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа бзылъхугъэхэм ятеухуа очеркрэ хъыбару 900-м щIигъу итщ тхылъым.
  • КъыдэкIыгъуэм итщ зи гъащIэр зэман зэхуэмыдэхэм хиубыда цIыхухэр. Хэку зауэшхуэм и пэ къихуэу псэуахэм ятеухуа дэфтэрхэр, сурэтхэр, гукъэкIыжхэр зэхуэпхьэсыныр тыншкъым. ЛIыхъужь куэдым я цIэр зэфIагъэувэжащ тхылъым елэжьахэм.
  • «Зольчанка» тхылъым и пэ къихуэу, щIыналъэм теухуауэ иджыри тхылъитI къыдагъэкIауэ щытащ абы елэжьахэм: «Зольская земля: события, судьбы, свершения», «Зольский район. 1941 — 1945».
  • — «Зольчанка»-р тхылъышхуэм елэжьахэм я ещанэщ. Тхылъищми мыхьэнэ къызэрымыкIуэ яIэщ: Урысейм и зы щIыналъэ цIыкIум апхуэдиз цIыху щэджащэ, апхуэдиз лIыхъужь къызэрыдэкIар, Iуэху щхьэпэу щалэжьамрэ щалэжьымрэ наIуэ къащI. Мы проектым хуэдэ нэгъуэщI щыIэкъым Къэбэрдей-Балъкъэрми, уеблэмэ, Урысей псоми, — жиIащ тхылъ тедзапIэм и унафэщI Котляров Виктор.
  • Гъуэт Синэ.