ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тырныауз дэт комбинатыр ирагъэжьэж

2021-10-12

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Iуащхьэмахуэ бгы рудник комбинатым и унафэщI Ушаков Игоррэ Тырныауз и вольфрамымрэ молибденымрэ я къыщIэхыпIэр зэтеублэжыным ехьэлIа Iуэхур ирагъэжьащ.

  • А щIыпIэм щIэгъэхуэбжьауэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI, комбинатыр зыхуеину IэмэпсымэщIэхэр кърашалIэ.
  • Ди щIыналъэм дежкIэ Iуэхугъуэ щхьэпэу щыт зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленостымкIэ, энергетикэмрэ сату IуэхухэмкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамил, ухуэныгъэхэмкIэ комбинатым и инженер нэхъыщхьэ Соколов Сергей, Iуащхьэмахуэ муниципиальнэ щIыналъэ администрацэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Соттаев Къурмэн, Тырныауз къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Джаппуев Руслан, подряд организацэм и унафэщI Уянаев Муслим, Тырныауз комбинатым япэIуэкIэ щылэжьахэр.
  • Тырныауз щекIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ зиужь ихьа Iуэхум мыхьэнэуэ иIэм, абы фIы куэдкIэ зэрыщыгугъым. Комбинатыр яхуегъэжьэжмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэм щынэхъ ин дыдэ промышленнэ предприятэ хъунущ.
  • Проектым текIуэдэнущ сом мелард 25-м нэблагъэ. Зы илъэсым хуэзэу предприятэм гъуаплъэу, пцIийуэ тонн мелуан 1,5-рэ къыщIигъэкIыфынущ. ЛэжьапIэ IэнатIэкIэ абы къызэригъэпэщынущ цIыху 700-м нэблагъэ. Комбинатым лэжьэн щIидзэнущ 2023 гъэм. Илъэсищ дэкIмэ, и лъэщагъ псомкIи зэтеублауэ щытынущ. Зэрагугъэм хуэдэу Iуэхур зэтраублэфмэ, гъэ къэс республикэм и бюджетым хэхъуэу иIэнущ сом мелуан 300-м нэблагъэ.
  • Тырныауз щыIэ комбинатым епхауэ промышленнэ ухуэныгъэу тIу щыIэнущи, зым гъущI лъапIэхэр къыщыщIахынущ, адрейм — пцIийр. Невинномысск дэт гидрометаллургиемкIэ заводым пцIийр щагъэкъэбзэнущ. Мы зэманым яукъуэдий комбинатым екIуэлIэн хуей электрокъарур, газыр, гъуэгухэр яухуэ.
  • Вольфрамымрэ молибденымрэ гъуэтыгъуей гъущIхэкI лIэужьыгъуэхэм щыщщ. Ар къыщагъэсэбэп металлургием, машинэ, кхъухьлъатэ ухуэныгъэхэм, щIыдагъэм елэжьынымкIэ, зыхъумэжыныгъэмкIэ промышленностхэм.
  • Промышленностымрэ энергетикэмрэ ехьэлIа нэгъуэщI ухуэныгъэхэри Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэгъэхуэбжьауэ щокIуэкI. Абыхэм ящыщщ уры-сей компание РусГидро-м Псыгуэнсу, Адыр-Су псыхэм ГЭС цIыкIу щиухуэну зэримурадыр. Ахэр сэбэп хъунущ а щIыпIэхэм дыщэ къыщIэхыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр тэмэму щызэтеублэнымкIэ.
  •  
  • НафIэдз  Мухьэмэд.