ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэ дыадыгэщ, дышэрджэсщ

2021-10-09

 • Ныбэжь Арсен и усыгъэщ нобэрей ди къыдэкIыгъуэм теддзэр. Иджы япэу зи IэдакъэщIэкI ди  газетым къытехуэ, зэрытхэрэ куэд щIами, зи IэрыкIхэр хэIущIыIу мыхъуа щIалэм и усэ Iэрамэм лъабжьэ хуэхъуащ тхыдэр, зэджа тхыгъэхэм къахиха гупсысэхэмрэ дэфтэр   щхьэхуэхэмрэ. Пэжщ, усэ гъэпсыкIэ и лъэныкъуэкIэ ахэр щыщIэныгъэншэкъым, ауэ псэм къыбгъэдэкIщ. ЩIэджыкIакIуэхэр фыщыдогъэгъуазэ абыхэм ящыщ Iыхьэм.
 •  

 • *  *  *
 • Дунейм шэрджэсхэр зэрытетрэ
 • ЯфIощI лъэпкъ куэдхэм гъэщIэгъуэн,
 • Адыгэ Хабзэр, ПщIэр, Нэмысыр,
 • ЩIохъуэпс абыхэм зыхалъхьэн!
 •  
 • Зы анэм дэ дыкъимылъхуами,
 • Дэ, къапщтэм, псори дызэкъуэшщ,
 • Дунейм зэбгрыдзауэ дыщыпсэуми —
 • Дэ дыадыгэщ, дышэрджэсщ!
 •  
 • Лъэпкъ тхыдэм къигъэна
 • лъэужьым
 • Тхылъ куэди, гъыбзи траухуащ.
 • Щэнхабзэм, лъэпкъым и къэухьым,
 • ЩIэныгъэлI куэди телэжьащ.
 •  
 • Си гугъэщ сэ, зэманым къекIуу,
 • ЩIэблэщIэм дежкIэ сэбэп хъун,
 • Ди лъэпкъ лъэужьыр усэ къупхъэу
 • ЩIаджыкIмэ — фIыуэ ялъагъун!
 • АтIэ сыхуейщ сэ мы лэжьыгъэр,
 • ФIыуэ слъагъу лъэпкъым
 • щхьэкIэ стхын!
 • Щыуагъэ хэту фэ къэфлъытэр
 • Сыхуейщ сэтей, ар пэжмэ, фщIын!
 •  
 • Щыуагъэ хэтыр, пэжу флъытэр,
 • Зэгъусэу дэ зэддзэкIыжынщ,
 • Мыбы еджэну си лъэпкъэгъухэм
 • АбыкIэ фIыщIэ ин фхуэсщIынщ!
 •  
 • 1.
 •  
 • Ижь лъандэрэ къежьа
 • ди лъэпкъыр,
 • Хьэтхэурэ зыхьхэущ зэрыIуар,
 • Абы и щыхьэтщ Къаир музейм,
 • Тхыгъэ нэхъыфIу щIэлъу хъуар!
 •  
 • Зы мыхъуамэ, мелуаниплI
 • Шэрджэсхэр дыхъуу щытыгъащ,
 • «Ухэт уэ?» жаIэу къыдэупщIмэ,
 • Дыхьэтхэущ дызэрацIыхуар.
 •  
 • Мысырым ди шэрджэс-мамлюкхэм
 • Тепщэгъуэ ин щаубыдыгъащ,
 • Баркъукъ лIыхъужьыр ди пащтыхьу,
 • Къару шэрджэсхэм диIэ хъуащ!
 •  
 • Лъапсэрыгъажэу Айюбидхэм
 • Абдеж тепщэгъуэр щаухащ,
 • Хьэрып къэралым щыпсэу цIыхухэр
 • Илъэс мин щищкIэ псэхужащ!
 •  
 • Мысырым и къэрал гъунэгъухэм,
 • Я зехьэзехуэр мамыр хъуащ!
 • Шэрджэсхэм ди унафэм щIэтхэу
 • Хьэзэрхэр, коптхэр  фIыуэ
 • псэу хъуащ!
 •  
 • Къаабэм и тепIэн нэхъыщхьэр
 • Ди мамлюкыпщхэм дзыхь хуащIащ,
 • Муслъымэн диныр зэрахьэну
 • Сэбэп хьэрыпхэм дахуэхъуащ!
 •  
 • Салахь-ад-Дин и сулътIаныгъуэт
 • Мин щитIрэ тхущIым щыщIэдзау,
 • Мысыррэ Щамрэ зэгуигъэхьэу
 • Зы къэралыгъуэ ар щищIам!
 • Абы и фIыгъэкIэ зауэлIхэм
 • Я псэукIэным зихъуэжащ,
 • Дзэм хэт шэрджэсхэм я пщIэр ину
 • Салахь-ад-Диным къиIэтащ.
 •  
 • 2.
 •  
 • А зэманыгъуэм жор-джаурхэр
 • Хьэрыпхэм къебгъэрыкIуэ хъуащ,
 • Мамлюкхэр бийм пэщIэувэну
 • Хиттин и деж щызэхуэзащ!
 •  
 • Абы хэтахэм ятхыжамкIэ,
 • Мамлюкхэм бжьыпэр яIыгъащ,
 • Жор-легионыр ягъэщIэхъури,
 • ХэщIыныгъэшхуэ бийм яхьащ!
 •  
 • ЕтIуанэу Газэм деж щызэхуэзэри,
 • Гвидо-де-Лузианыр «хъым» къихуащ,
 • Шэрджэс-мамлюкхэм бийр
 • хагъащIэри,
 • Иерусалимыр яубыдащ!
 •  
 • Мы дунейм цIыхухэр зэрытетрэ,
 • Зауэгъуэ гуащIэу куэд щыIащ,
 • Хиттин и деж щекIуэкIа зауэр,
 • Нэхъ гуащIэ дыдэхэм щыщащ!
 •  
 • КIэщI дыдэу сыкъытеувыIэну
 • Сыхуейт зауэшхуэхэу щыIам,
 • Шэрджэс-мамлюкхэм лIыхъужьагъэу,
 • А зауэхэм щызэрахьам!
 •  
 • Лъытэн хуейуэ собж
 • Баркъукъ-лIыхъужьым
 • ХытIыгу Родос зэриубыдар,
 • Бибарсрэ абы и къуэ Джэкъэмыкъурэ
 • Жор-легионыр зэрыхагъэщIар.
 •  
 • Къэитбей мамлюк-шэрджэс
 • пащтыхьыр
 • Тыркухэм щэней зэрытекIуар,
 • Хьэлебэ деж, Нил и псы Iуфэм,
 • Зауэшхуэ гуащIэу щекIуэкIар!
 •  
 • Зэман къисIуам деж щыщIэдзауэ,
 • Шэрджэсхэм лIыгъэ зэрахьащ,
 • ИгъащIэкIэ мыужьыхыжыну
 • Лъэпкъ лIыхъужьыгъэр гъаIэтащ!
 •  
 • 3.
 •  
 • Наполеон зэритхыжамкIэ,
 • Шебрейс и деж ар щынэсам,
 • Дыщэпсу фащэкIэ хуэпауэ
 • ЗауэлI шу гупым щаIущIащ.
 •  
 • «ЗиIысхэр сыт? Хэт мы зэуэлIхэр?» —
 • КъыжиIэу ар щыщIэупщIам,
 • «Мамлюк зауэлIщ,
 • Джиркасхэу жаIэр», —
 • Абы жэуапу къратащ.
 •  
 • Нэхъ зауэлI Iэзэ, лъэрызехьэ
 • ИгъащIэм зэй имылъэгъуау,
 • ЦIыху щитIым я зауэлI къэухьым
 • ЗыбгъупщIыр текIуэу щытыгъау.
 •  
 • Я фащэр, Iэщэр хьэлэмэту,
 • Зэпэщу, екIуу зэщIэкъуауэ,
 • Шы лъэрызехьэхэр дэщIыгъуу,
 • Зэуэным ахэр къыхуалъхуауэ!
 •  
 • «Зы зауэлI щитI шэрджэсхэм щыщу, —
 • Наполеон жиIат, — сиIам,
 • Сыбжынт дунейр сэ си Iэрылъхьэу,
 • Тепщэгъуэр дэнкIи щызубыдау!»
 •  
 • Шэрджэсхэм я Iущагъэм, лIыгъэм,
 • Наполеон къыдахьэхат,
 • И щхьэ хъумакIуэу зауэлI гупи
 • Абы Мысырым къришат!
 •  
 • Зэман дэкIауэ, дзэр хагъащIэу,
 • И Iуэхухэр щызэIыхьэпам,
 • Хьэзэт-Алий Псыкупсым щыщу,
 • ЛIэжыхукIэ абы игъусащ!
 •  
 • Марсель и гъунэгъу къуажэ цIыкIум
 • Шэрджэсхэм щIыпIэ къыщратащ,
 • Нобэр къыздэсым ди лъэпкъэгъу куэдым
 • ПсэупIэ Франджыр яхуэхъуащ!
 •  
 • Адыгэхэр дызэрыгушхуэу ди лъэпкъым
 • ПщIэшхуэ къезытам,
 • Зэман пычыгъуэм къриубыдэу,
 • Сыхуейт мы тхыгъэм хэзгъэхьам.