ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэ миным нэблагъэм зыщаужь

2021-09-09

  • Къэралым и Iэтащхьэ Путин Владимир и жэрдэмкIэ 2015 гъэм Сочэ къыщызэIуаха «Сириус» егъэджэныгъэ центрым зеужь, ехъулIэныгъэфIхэр зрегъэгъуэт. «Талантымрэ ехъулIэныгъэмрэ» фондым игъэлажьэ а IуэхущIапIэм щекIуэкIхэр хуэунэтIащ сабийхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм адэкIи зегъэужьыным, щIэныгъэфI зрагъэгъуэтынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным.

  • Iуэху зехьэкIэфIхэр щыщыIэщ икIи абы и лъэныкъуэкIэ бгъэдэлъ къулеягъымкIэ ядэгуэшэфынущ къэралым и курыт школхэм илъэс еханэ хъуауэ лажьэ центрым. «Сириус»-м и унафэщI Шмелёвэ Еленэ зэрыжиIэмкIэ, IуэхущIапIэр хьэзырщ и Iуэху зехьэкIэ пашэхэм нэгъуэщI еджапIэхэм зыщригъэужьыну. Апхуэдэ жэрдэмыр диIыгъыу, УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм зэхигъэу-ващ федеральнэ программэ щхьэ-хуэ. Абы ипкъ иткIэ къэралым щылажьэ курыт школ псоми зыщебгъэубгъуфынущ нэхъ еджапIэ пэрытхэм лэжьыгъэр къызэрыщызэрагъэпэщ мардэхэм.
  • Урысей Федерацэм хыхьэ щIына-лъэ куэдым «Сириус»-м и къудамэ-   хэр мы зэманым къыщызэIуах. Апхуэдэ IуэхущIапIэхэм ящыщщ, къапщтэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэIуаха «Антарес» щIыналъэ егъэджэныгъэ центрыр. IуэхущIапIэм илъэсым хуэзэу ныбжьыщIэ миным нэсым щадолажьэ. «ЩIэныгъэ», «Гъуазджэ», «Спорт», нэгъуэщI унэтIыныгъэхэмкIи сабийхэм зыщрагъэужь «Антарес»-м щIэх-щIэхыурэ щызэха-шэ щIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ еджэныгъэхэр, курсхэр, зэпеуэхэр. ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэм зэрадэлэжьапхъэ программэ хэхахэм тету къызэгъэпэща а Iуэхухэм яфIэфIу хэтщ ди республикэм и курыт школ зэмылIэужьыгъуэхэм я еджакIуэхэр.
  • — Ди егъэджэныгъэ центрым мы зэманым щедгъэкIуэкI лэжьыгъэхэм ящыщ куэдкIэ къыддэгуэшащ «Сириус»-р. А IуэхущIапIэм Интернетым щиIэ плIанэпэм IэмалыфIхэр къыдет курс зэмылIэужьыгъуэхэр зэпыIудзауэ едгъэкIуэкIыну, ди дерсхэр егъэджакIуэ цIэрыIуэхэм тхурагъэкIуэкIыну, — жеIэ «Антарес»-м и пашэ Джаппуевэ Тамарэ. — Апхуэдэ щIыкIэхэм тету къызэдогъэпэщ икIи идогъэкIуэкI урысейпсо олимпиадэхэри.
  • ПсынщIэ дыдэу зызыужь, Iуэху зехьэкIэщIэхэр къыщежьэ иджырей лъэхъэнэм мыхьэнэшхуэ иIэщ зэманым зыдегъэкIуным. ЩIэблэ узыншэ, губзыгъэ, гъэса къытщIэхъуэнымкIэ икъукIэ къызэрытхуэщхьэпэнум шэч хэлъкъым «ДыгъафIэ къалэм»   иджыблагъэ къыщызэIуаха «Антарес» щIыналъэ егъэджэныгъэ центрыр.
  • Къардэн Ритэ.