ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДжэгукIэм хуэфащэ бжыгъэ

2021-08-24

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Новокубанск. «Биолог» стадион. ШыщхьэуIум и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Капленков (Мэзкуу), Магомедов (Мэхъэчкъалэ), Новиков (Дон Iус Ростов).
 • «Биолог-Новокубанск»: Суворов, Каргин, Гончаров, Селеменев, Степанович (Карягин, 80), Васенин (Соболь, 46), Марченкэ (к), Салахетдинов, Вебер (Мосиян, 70), Борисов А., Циберкин.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, КIэдыкIуей (Дэхъу, 53), Ольмезов, Шумахуэ И., Мэкъуауэ, Шумахуэ З., Багъэтыр (Бажэ, 71), Бенедык (Бахъсэнокъуэ, 66), Къумыкъу И. (Торосян, 61), Ашуев (Черткоев, 53).
 • Топыр дигъэкIащ Селеменевым, 40 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Багъэтырым, Салехетдиновым, Къумыкъу И., Соболь, Вебер.
 • Джэгум къыхахуащ Мэкъуауэр.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021-2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу Новокубанск и щIыпIэ «Биолог-Новокубанск»-м шыщхьэуIум и 18-м иригъэблэгъащ «Спартак-Налшыкыр». Турнир таблицэм и зэкIэлъхьэужьу (епщIанэ, епщыкIузанэ) къыщыкIуэ командэхэм текIуэныгъэ зырыз фIэкIа ямы-Iэу иджырей зэIущIэм къэсат.
 • Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ дэтхэнэ зы лъэныкъуэри щтэIэщтаблэт, щыуагъэ зэрызэIэщIамыгъэкIыным нэхъ хущIэкъут. ЕбгъэрыкIуэныгъэхэр гъуащхьэхъумэныкъуэхэм адэкIэ фIэкIыфыртэкъым зэманым и нэхъыбэр футболистхэм щагъакIуэр джэгупIэ губгъуэм и курт.
 • Апхуэдэу удэзыхьэх джэгукIэ къамыгъэлъагъуэурэ зэIущIэм          и япэ Iыхьэр и кIэм нэблэгъащ. Хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым къыхитэу ебгъэрыкIуэныгъэр къыщIэзыдза «Биолог-Новокубанск»-м и гъуащхьауэхэр къыщагъэувыIэм ди щIалэхэм топыр угловойм ягъэкIуащ. Абы бгъэдыхьа Селеменовыр занщIэу  топым гъуэм и лъэныкъуэмкIэ еуакъым, атIэ къыпэщытым хуигъэжащ. Иужьрейм къритыжа  топым  Иван гъуэмкIэ иригъэунэтIащ икIи бжыгъэр къызэIуихри и командэр япэ иригъэщащ. Топым къригъэгъэзэну IэмалыфI дыдэ зиIа Антиповыр зымащIэкIэ абы лъэIэсакъым — 1:0.
 • ЗэIущIэм и етIуанэ Iыхьэр япэм къызэрыщхьэщыкI щыIэтэкъым — гупхэр хуэмт, ебгъэрыкIуэн Iуэху зэрахуэртэкъым. КIэух бжыгъэр яхъумэфмэ, абы арэзы къищI  хэгъэрейхэр я лъэныкъуэмкIэ  зыщагъэбыдэжауэ ди щIалэхэр гъунэгъуу я гъуэм ирагъэкIуалIэртэкъым.
 • ЗэпэщIэтыныгъэр иухыным  дакъикъэ зыбжанэ фIэкIа къэмынэжауэ, хабзэр къызэпызыуда Мэкъуауэр судьям джэгум къыхихуащ. «Спартак-Налшыкыр» нэхъ мащIэ зэрыхъуар къагъэсэбэпыну хэгъэрейхэр Iэмал ямыухуэурэ зэIущIэр и кIэм нэблэгъащ.
 • КъызэрыхагъэщIам и зэранкIэ ди щIалэхэр зы увыпIэкIэ турнир таблицэм къыщекIуэтэхащ. Абы бжьыпэр зэрыщиIыгъщ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-м. Новороссийск щыIэу «Черноморец»-р къащытекIуами, Дагъыстэным и футболистхэм я пашэныгъэр зыми IэщIихыфакъым. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, хэгъэрейхэм я дежкIэ мы зэхьэзэхуэм ар щыяпэ ехъулIэныгъэщ, хэщIэхэм я щыпэ къыхэгъэщIэныгъэщ.
 • ДигъэгуфIащ ди къуэш Адыгейм и «Дружба»-ми. Ставрополь щыIэу ар япэу текIуащ, плIэнейрэ зэкIэлъхьэужьу пэщIэдзэ зэIущIэхэм къыщыхагъэщIа иужькIэ. Абы и фIыгъэкIэ мей- къуапэдэсхэм кIэух дыдэ увы-пIэр ябгынащ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэт-щIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и зи чэзу джэгугъуэм къри-              кIуа бжыгъэхэм: «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 2:2, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:9, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Кубань-Холдинг» (Павловск) — 0:0, СКА (Дон Iус Ростов) — «Алания-2» (Владикавказ) — 5:0, «Ротор-2» (Волгоград) — «Форте» (Таганрог) — 1:2, «Динамо» (Ставрополь) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 1:2, «Черноморец» (Новороссийск) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 2:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» шыщхьэуIум и 29-м иригъэкIуэкIынущ. Ди щIалэхэм Налшык къыщрагъэблэгъэнущ Мэхъэчкъалэ и «Легион-Динамо»-р.
 • Жыласэ Замир.