ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыным теухуа жэрдэмым

2021-08-12

  • КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Маратрэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ зыхэта зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр сыт и лъэныкъуэкIи къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыным теухуауэ къапэщыт лэжьыгъэхэр зэфIэгъэхьэным.

  • Урысейм и Премьер-министр Мишустин Михаил иджыблагъэ арэзы техъуауэ щытащ сабий сымаджэщыр зэрызэрагъэпэщыжынум теухуауэ ирагъэлъэгъуа эскизхэм икIи абы Iэ щIидзащ а лэжьыгъэм трагъэкIуэдэн папщIэ гъэтIылъыгъэ фондым щыщу сом мелуани 124,9-рэ къахуэутIыпщыным теухуа унафэм.
  • КIуэкIуэ Казбек зыхуэфащэ министерствэхэм къалэн ящищIащ а лэжьыгъэм жыджэру щIадзэну. Сабий сымаджэщыр къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным теухуа проектым тепсэлъыхьауэ щытащ КIуэкIуэ Казбек а IуэхущIапIэм 2020 гъэм и дыгъэгъазэм щыщыIам щыгъуэ. Я мурадщ сымаджэщыр зэрагъэпэщыжу ар зыхуей IэмэпсымэхэмкIи къызэрагъэпэщыну, апхуэдэуи сымаджэхэр зрашалIэ къудамэр нэхъ ин ящIыну.
  • Мы зэманым Республикэ сабий клиникэ сымаджэщырщ щызэгъэуIуар щIыналъэм и сабий педиатрхэм я лэжьыгъэр, мыбы   дэIэпыкъуныгъэ щрат унэтIыныгъэ 15-кIэ. РДКБ-м узыфэхэр къыщахутэ и къудамэр «Узыншагъэ» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ къызэгъэпэщащ КТ, МРТ, апхуэдэуи нэ узыфэхэр къызэрахутэ иджырей IэмэпсымэхэмкIэ. Илъэс къэс сымаджэщым дэIэпыкъуныгъэ щагъуэт республикэм и районхэмрэ къалэхэмрэ, ди гъунэгъу щIыналъэхэм щыщ сабий мин 15-м щIигъум.
  • Иужьрей илъэсхэм къриубыдэу сымаджэщыр зэрагъэпэщыжащ республикэ мылъкукIэ, бюджетым щымыщ ахъшэкIэ, ауэ иджыри зыхунэмысауэ къэнащ IуэхущIапIэм и къудамэ зыбжанэ, къимыдэкIэ, инженер коммуникацэхэри зэхъуэкIын хуейщ. Сымаджэщым технологие лъагэхэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэ-пыкъуныгъэхэр щагъуэт хъуащ лышх узыфэ зыпкърыт цIыкIухэм, апхуэдэ дыдэ гулъытэ нэгъуэщI узыфэхэр зыпкърытхэми хуащIын папщIэ къызэхуэтыншэу зэгъэпэщы-жыпхъэщ, хьэуар зэра- гъэкъабзэ иджырей Iэмэпсымэхэр щыгъэувын, иджырей медицинэ оборудованэхэри къэщэхун хуейщ. Сымаджэщыр къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжмэ, щIэм тету лэжьэфынущ фэбжь зыгъуэтахэм щеIэзэ, хирургие къудамэхэри.
  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ сымаджэщым и хъуреягъри, и пщIантIэри зыхуей хуагъэзэну, ахэр ягъэдэхэну, цIыхухэм къыщакIухьын щIыпIэхэри ящIыну къазэрыпэщытыр.
  • ЗэIущIэм апхуэдэу щызэпкърахащ узыншагъэр хъумэн IэнатIэм ехьэлIа нэгъуэщI Iуэхухэри.
  • Къалэбатэ Рустам къыхигъэщащ коронавирус уз зэрыцIалэр зэуалIэхэм я бжыгъэм щIыпIэм зэрыщыхэхъуэр. Госпиталхэм цIыху 735-рэ щIэлъщ, амбулаторнэу йоIэзэ цIыху 1300-м щIигъум. ЩытыкIэм зэпыууэ я нэIэ зэрытетым         и фIыгъэкIэ коронавирус узыфэр зыпкърытхэм зэреIэзэ хущхъуэхэр и чэзум къащэху.
  • Республикэм и Iэтащхьэм пщэрылъ къазэрыщищIам тету, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къи- щэхуащ лышх узыр зыпкърытхэм зэреIэзэну хущхъуэу сом мелуани 8,4-рэ и уасэ. Ахэр узыфэр зыпкърытхэу сымаджэщхэм щIэлъын хуэмейхэм унэми щызрахьэлIэ хъунущ. Iэмалыншэ медицинэ страхованэмкIэ фондым и               мылъкукIэ лышх узыфэм зэрыпэщIэт хъущхъуэхэр къыхуащэху Онкологие диспансерми. КъБР-м и Правительствэм щызэхалъхьащ лышх узыфэр зыпкърытхэу амбулатор-нэу зэIэзэхэр 2021 гъэм и кIэ пщIондэ хущхъуэхэмкIэ къызэгъэпэщыным трагъэкIуэдэн папщIэ республикэ бюджетым щыщ мылъку хухэхыным теухуа Iуэхухэр.
  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ апхуэдэ гугъуехьхэм иджыпсту къэралым и щIыналъэ куэд зэрыIууар, ауэ а Iуэхум зэпымыууэ            я нэIэ трагъэтыпхъэщ сымаджэхэм я хущхъуэхэр щызэблэу къэмыхъуу яIэрыхьэн папщIэ.