ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыми  къикIуэтыну и  мурадкъым

2021-08-03

 • Японием щызэхэт XXXII Гъэмахуэ олимпиадэр зэрекIуэкIым, Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ зыдощI.

 • Асэкъал Рустам

  Олимпиадэм и 11-нэ махуэр зыхуэза шыщхьэуIум и 2-м ирихьэлIэу, Урысейм икIахэм дыщэ медалу 44-рэ, абыхэм ящыщу дыщэу — 12, дыжьыну — 19, домбеякъыу — 13 зыIэрагъэхьакIэщ. Дыщэ медалхэм я бжыгъэм елъытауэщ къэралым къихь увыпIэр къызэрапщытэр. Абы ипкъ иткIэ Урысейр зы нагъыщэкIэ къеIэбыхри, зэкIэ етхуанэ увыпIэм къыщызэтеувыIащ. Медаль бжыгъэм тепщIыхьмэ, абыкIэ япэ итыр США-ращ (59), абы къыкIэлъокIуэ Китайр (51), Урысейм (44) къыкIэлъокIуэ Олимпиадэм и бысым японхэр (31), Австралиеми иIэр апхуэдиз дыдэщ.

 • БлэкIа махуищыр Урысейм икIа гупым яхуэIеяуэ жыпIэ хъунукъым. Псом хуэмыдэу спортсменхэм ядэщIхэр щыгуфIыкIащ бадзэуэгъуэм и 31-м джатэзэхэуэмкIэ (сабельное фехтование) гуп зэпеуэ зэхьэзэхуэм щытекIуа хъыджэбзищым: Поздняковэ Софие, Великая Софье, Никитинэ Ольгэ. 45:41 бжыгъэкIэ ахэр ятекIуащ Франджым икIа гупым. Япэ ит хъыджэбзитIым нэхъ пасэу щхьэзакъуэ зэхьэзэхуэм медаль зырыз къыщахьакIэт: Поздняковэ Софие — дыщэ, Великая Софье — дыжьын.
 • Гу лъытапхъэщ Урысейм и Олимп комитетым и президент Поздняков Станислав Софие и адэу, джатэзэхэуэмкIэ гъэсакIуэу зэрыщытми.
 • БоксымкIэ япэ медалыр (домбеякъ) Урысейм бадзэуэгъуэм и 31-м шэшэн щIалэ Хатаев Имам къыхуихьащ. ШыщхьэуIум и 1-м абы къыкIэлъыкIуащ Замковой Андрей и домбеякъ медалыр.
 • Бадзэуэгъуэм и 31-р яхуэфIащ метр 50-кIэ япэжыжьэ нэщанэм щытыкIищым иту тегъэхуэнымкIэ зэхьэзэхуэм хэта хъыджэбзитIми: Зыковэ Юлие (дыжьын), Каримовэ Юлие (домбеякъ).
 • Павлюченкэ Анастасиерэ Рублев Андрейрэ

  Олимпиадэм и 10-нэ махуэу щыта шыщхьэуIум и 1-м Урысейм икIа гупым теннисым ехъулIэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызыкъуахащ: цIыху тIурытIу щызэпэщIэт «микст» зэхьэзэхуэ лIэужьыгъуэм дыщэмрэ дыжьынымрэ щызэпэзыубыда лъэныкъуитIри Урысейм щыщт. Зэрагъэхьышхуэ щымыIэу, Павлюченковэ Анастасиерэ Рублёв Андрейрэ дыщэр къаIэрыхьэри, Веснина Еленэрэ осетин щIалэ Карацев Аслъэнрэ дыжьыныр къалъысащ.

 • ТеннисымкIэ щхьэзакъуэ зэпеуэм дыжьын медаль щызыIэригъэхьащ ермэлы щIалэ Качанов Карен.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ щыщу Олимпиадэм екIуэлIахэм я гугъу тщIымэ, Адыгэ Республикэм икIа КъуэщIысокъуэ Сусаннэ батутым щыдэлъеинымкIэ зэпеуэм и финалым нэсри ебланэу зыкъигъэлъэгъуащ. КъБР-м щыщу лъагэу дэлъеинымкIэ псори ехъулIэныгъэфIкIэ зыщыгугъа Акименкэ Михаил мыгъэрей зэхьэзэхуэм и насып хэмылъу къыщIэкIащ. ШыщхьэуIум и 1-м екIуэкIа кIэух зэпеуэм Михаил метри 2.33-рэ лъагагъым къыщыувыIэри, еханэ увыпIэр къихьащ.
 • Урысейм икIа спортсменхэм я ехъулIэныгъэхэм кIуэ пэтми къыхагъахъуэ. Каменский Сергей (метр 50-кIэ япэжыжьэ нэщанэ еуэнымкIэ — дыжьын; Мельниковэ Ангелинэ (спорт гимнастикэм) — домбеякъ медалхэр къахьащ; спринтымкIэ цIыхубз зэхьэзэхуэм хэта Шмелёвэ Дарьерэ Войновэ Анастасиерэ — домбеякъ медалхэр къахьащ. Алыдж-урым бэнэкIэм Емелин Сергейрэ Семёнов Сергейрэ домбеякъ медалыр къыщахьащ. Дыжьыныр спорт гимнастикэм щызыIэригъэхьащ Аблязин Денис.
 • ШыщхьэуIум и 3-м дагъэгуфIэнкIэ дащыгугъыу иджыри цIыхуитI зэхьэзэхуэм я гуащIэгъуэм утыку ихьэнущ. Ар КъалэкIыхьым щыщ, лъагэу дэлъеинымкIэ зи текIуэныгъэхэм дезыгъэсэжа Ласицкене Мариерэ Узбекистаным куэдрэ зэрыщыпсэуам къыхэкIыу, а къэралым и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъагъуэ, Адыгэ Республикэм щыщ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Азием щэнейрэ и чемпион хъуа Асэкъал Рустамрэщ. Ди лъэпкъэгъум сыт хуэдизу гуащIэу дыкъыдэмыщIми, дэ жыжьэрэ гъунэгъуу дылъэщIыхьэну къыщIэкIынкъым и адэм «къафэ сэлам» хуезыгъэхьа ипхъу цIыкIум. «Нарт» къэфакIуэ ансамблым хэт пщащэ ныбжьыщIэм и адэм игу хуиIэтын папщIэ, и ныбжьэгъухэм я гъусэу къафэ игъэзащIэу видео зытригъэхащ: «Папэ, мы къафэр уэ пхудогъэфащэ». «Апхуэдэ щIыбагъ уиIэу, мазэми ущIэмылъэтэн щыIэкъым», — къритащ жэуап хъыджэбз цIыкIум и адэм. Нэхъ пасэу ТIэш Светланэ Рустам дригъэкIуэкIа нэтыным щIалэм Олимпиадэм зэрызыхуигъэхьэзырым щытепсэлъыхьат: «Си унагъуэмрэ сэрэ дифI а Iуэхум хэлъмэ, Алыхьым къызитынщ сэ а текIуэныгъэр!» — жиIащ бэнакIуэм. Уи лъэпкъэгъу махуэ къэс дунейпсо утыку ихьэркъым. Асэкъал Рустам и цIэри адыгэ олимп чемпионхэм я сатырым хэувауэ Тхьэм дигъэлъагъу. 
 •  
 • Чэрим Марианнэ.