ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэпщытэныгъэхэр  йокIуэкI

2021-08-03

  • ДэнэкIи хуэдэу, Бахъсэн районым хыхьэ курыт еджапIэхэм, сабий гъэсапIэхэм я бжэхэр фокIадэм и 1-м къыхузэIуахыжы-нущ щIыналъэм и ныбжьыщIэ-хэм. Ахэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр мы махуэхэм къапщытэ а Iуэхугъуэм къыхузэрагъэпэща комиссэ щхьэхуэм.

  • Районым еджапIэу итыр псори зэхэту 20-м щIегъури, абыхэм ящыщу и нэхъыбапIэм къэпщытэныгъэхэр щекIуэкIащ. А гупым хэтщ Бахъсэн щIыналъэм и админист- рацэм, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ департаментым я унафэщIхэр, УФ-м и МВД-м Бахъсэн щIыналъэм щиIэ къудамэм, Бахъсэн къалэмрэ Бахъсэн районымрэ МафIэс къэмыгъэхъунымкIэ и къулыкъущIапIэм я IэщIагъэлIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри. Гупым къапщытэ еджапIэхэмрэ гъэсапIэхэмрэ зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрырагъэкIуэкIа щIыкIэр, абыхэм я фIагъыр   е ябгъэдэлъ щыщIэныгъэхэр наIуэ къащIу.
  • КъэпщытакIуэхэр здэщыIа IуэхущIапIэхэм ящыщ куэдым щхьэгъубжэщIэхэр, бжэщIэхэр хагъэуващ, лъэгущIэхэр ирадзащ, зытхьэщIыпIэхэр, шхапIэхэр, медицинэ пэш-хэр зыхуей щыхуагъэзэжащ. Апхуэдэу гулъытэ щхьэхуэ хуащI хуабэр, электрокъарур зрикIуэну бжьамийхэм. Абыхэм щыщIэныгъэ яIэкъым. Гупыр иужьрейуэ здэщыIар Жанхъуэтекъуэрэ Зеикъуэрэ дэт курыт школхэмрэ гъэсапIэхэмрэщи, абыхэми Iуэхур щытэмэмщ.
  • Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур зэрыжиIэмкIэ, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхущIапIэхэр зэпэщу гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэжыным гулъытэшхуэ щыхуащI щIыпIэм. А Iуэхум хухахащ сом мелуани 6-м щIигъу.
  • Комиссэм хэтхэм я лэжьыгъэм     пащэнущ шыщхьэуIум и 4 пщIондэ.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.