ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зрагъэсакъым пенальти  еуэфу

2021-08-03

 • «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0 (пенальтикIэ 4:2). Мэхъэчкъалэ. «Динамо» стадион. Бадзэуэгъуэм и 28-м. УФ-м и кубокым и финалым и 1/128-нэ Iыхьэ. ЦIыху 400 еплъащ.

 • Судьяхэр: Лапатухин (Мэзкуу), Петров, Туркин (тIури Астрахань щыщщ).
 • «Легион-Динамо»: Магомадов А., Гасанов, Мусуев, Сарафутдинов, Мальсагов, Абдуллаев, Панаев, Удунян, Курбанов, Саадуев, Магомедов Р.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Шумахуэ З., Ольмезов, Сындыку, Дэхъу, Шумахуэ И., Багъэтыр (Ашуев, 67), ХъутIэ, Белоусов, ЛIуп.
 • Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэм, махуипщI ипэкIэ зэхэтам, «Спартак-Налшыкыр» Мэхъэчкъалэ къикIа «Динамо»-м 2:0-у зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ адэкIэ кIуатэри, финалым и 1/128-нэ Iыхьэм нэсат. Абыи хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуар Дагъыстэным и къалащхьэм и командэхэм языхэз «Легион-Динамо»-рат. Бадзэуэгъуэм и 28-м зэхагъэкIын хуейт а тIум хэт нэхъ лъэщми. Ар тынш зэрымыхъунум и щыхьэтт «Спартак-Налшыкымрэ» «Легион-Динамо»-мрэ иджыри къэс зэдрагъэкIуэ-кIа зэIущIэ 11-м ящыщу 7-р зэрытемыгъэкIуауэ зэриухар. Мыбыи къыпэплъэр арат.
 • «Легион-Динамо»-м ди щIалэхэм зэрадэджэгуамкIэ и стадионым  зэхьэзэхуэр къыщызэIуихащ. Абы цIыхур изу исыну къыщIэкIынт, арщхьэкIэ коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ Iэмал зратар 400-ращ. Дэтхэнэми дэрэжэгъуэ ин зэригъуэтам шэч хэлъкъым.
 • ЗэпэщIэувахэр сыт и лъэныкъуэкIи зэхуэфащэу къыщIэкIащ. Аращ ахэр зэрытемыгъэкIуауэ, бжыгъэри къызэIуамыхауэ джэгум хухаха зэман нэхъыщхьэр щIиухар. АрщхьэкIэ кубокым ехьэлIа зэIущIэхэм нэхъыфIыр занщIэу щызэхамыгъэкIыу хъунутэкъыми, Iуэхур пенальти еуэным хуэкIуащ. Дыдейхэр абыкIэ зэрыхуэмыхур Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэм къагъэлъэгъуат, джэгугъуитI зэкIэлъхьэужьым метр пщыкIузым и деж щыту топхэр зэрыщыдамыгъэкIыфамкIэ. Абы лъандэрэ блэкIа мазитIым нэблагъэми, я Iэзагъым хамыгъэхъуауэ къыщIэкIащ.
 • Пенальти япэу еуа «Легион-Динамо»-м и футболистыр штангэм техуащ. Ущыгугъ хъунут насыпым      ди дежкIэ зыкъигъэзэну. АрщхьэкIэ «Спартак-Налшыкым» и капитан ЛIуп Ислъами, абы иужькIэ метр пщыкIузым бгъэдыхьа Ольмезов Артури хэгъэрейхэм я гъуащхьэтет Магомедов Алил ебзэджэкIыфакъым.
 • АдэкIэ мэхъэчкъалэдэсхэм я гур къызэрыгъуэтыжащ икIи, я Iэмалхэр къагъэсэбэпри, 4:2-уэ текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ. Дыдейхэм, нэгъаби хуэдэу, пасэу къаухащ Урысей Федерацэм и кубокым ехьэлIа бэнэныгъэр. Биджиев Хьэсэнбий и гъэсэнхэм иджы я къару псори ирахьэлIэн хуейщ етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хуэфэщэну зыкъыщагъэлъэгъуэным.
 •  
 • Хьэтау Ислъам.