ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъ Iуфэ щытекIуа «Тэрчыр» япэ йощ

2021-07-29

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щиубыдащ тхьэмахуэ блэкIам тIэунейрэ зи хьэрхуэрэгъухэр хэзыгъэщIа «Тэрчым».

  • ЯпэщIыкIэ джылахъстэнейдэсхэр Балъкъ Iуфэ бжыгъэшхуэкIэ щытекIуащ щIыпIэ «Малка»-м. Ар ягъэIэпхъуауэ щыта зэIущIэхэм ящыщ зыт. КъыкIэлъыкIуэу, бадзэуэгъуэм и 25-м, Налшык щыIэу, «Тэрчыр» ефIэкIащ «Спартак-Д»-м.
  • ЕтIуанэ увыпIэм иджы къекIуэтэха «Родник»-м мыгувэу бжьыпэр зыIэригъэхьэжыфынущ. Абы папщIэ Псынэдахэ и командэри ягъэIэпхъуа зэIущIэм щытекIуэн хуейуэ аращ.
  • Аргуэрыжьти, Нарткъалэ и «Нартым» дэщIхэм я гур хьэлъэу хэщIащ. Ар иджыри, епщыкIузанэу зэкIэлъхьэужьу, къыхагъэщIа къудейкъым, атIэ бжыгъэшхуэ дыдэкIэ фIахьащ. Нэхъапэм 1:8, 1:9, 1:10-уэ щыIамэ, иджы Iуэхур 1:12-м нэсащ. Пэжщ, абы къефIэкIар республикэм и нэгъабэрей чемпионращ. АрщхьэкIэ зыщыдгъэгъупщэнкъым Прохладнэ и «Энергетик»-р Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионатым къищынэмыщIауэ, кубокми зэрыщIэбэныр, Урысей Федерацэм и ещанэ дивизионми щыпашэхэм зэращыщыр.
  • И къехуэхыныгъэр къызэтеувыIащ «Ислъэмейм». ЗэкIэлъхьэужьу щэ къыхагъэщIа иужькIэ, абы и губжьыр трикъутащ Старэ Шэрэдж къуажэм къикIахэм, жэуапыншэу топитху я гъуэм яхудигъэкIри.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Родник» (Псынэдахэ) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 3:0, «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — «Малка» (Малкэ) — 2:2, «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 4:4, «Энергетик» (Прохладнэ) — «Нарт» (Нарткъалэ) — 12:1, «Кэнжэ» (Кэнжэ) — «Урыху» (Урыху) — 3:3, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «Эльбрус» (Тырныауз) — 3:3, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — 5:0, «Спартак-Д» (Налшык) — «Тэрч» (Тэрч) — 0:4.
  • Зи чэзу джэгугъуэм дызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щызэIущIэнущ: бадзэуэгъуэм и 31-м — «Эльбрус» — «Ислъэмей», «Спартак-Д» — «Шэрджэс», «Шэджэм-2» — «Псыгуэнсу», «Кэнжэ» — «Родник»; шыщхьэуIум и 1-м — «Урыху» — «Нарт», «Тэрч» — «Энергетик», «Малка» — «Шэрэдж», «ХьэтIохъущыкъуей» — «ЛогоВАЗ» командэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.