ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

 Биджиев Хьэсэнбий: ИужькIэщ Iуэхушхуэхэм дащыпэрыхьэнур

2021-07-17

 • Топджэгу иным пщэдей Налшык къегъэзэж: Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным ипкъ иткIэ зэхаублэ зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм ди щIалэхэм къыщраблэгъэнущ хуабжьу зызыгъэлъэща икIи нэхъапэм зэрихьэу щыта цIэр иджы дыдэ къэзыщтэжу къалэнышхуэхэр зыхуэзыгъэувыжа Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-р. Абы иужькIэ тхьэмахуэ дэкIынурэ къэралым футболымкIэ и етIуанэ дивизио-ным и Япэ гупым щекIуэкIыну зэпеуэр зэхаублэнущ. А Iуэхугъуэ инхэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэм яхуэзащ «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу иджыблагъэ ягъэува Биджиев Хьэсэнбий.

 • — Хьэсэнбий, уэ текIуэныгъэхэм я IэфIагъыр зыхэзыщIа утренерщ. ФIэщщIыгъуейщ «Спартак-Налшыкым» и нобэрей щытыкIэм арэзы укъищIыну икIи лъагапIэ гуэрхэм ухущIэмыкъуну. Дыщыгугъ хъуну ди командэм япэ дивизионыр иджы и плъапIэ хъуну?
 • — Сэ срителъхьэщ зым адрейр къыкIэлъыкIуэурэ зыужьыным. ЯпэщIыкIэ къалэнышхуэхэр зыхуэгъэкъарууну гуп къызэдгъэпэщын хуейщ, иужькIэщ Iуэхушхуэхэм дащыпэрыхьэнур.
 • — Абы щыгъуэми «Спартак-Налшыкым» иджыблагъэ хэкIыжащ куэдкIэ дызыщыгугъ щIалэ зыбжанэ.
 • — Пэжщ, тхэкIыжа Пащты Руслан, Iэпщацэ Марат, Хьэшыр Алан сымэ икъукIэ дахуэныкъуэнущ. Ахэр къызыхэднэну дыхущIэкъуащ, ауэ сыт пхуэщIэнур, я зэфIэкIыр къызыкъуахыфын папщIэ нэгъуэщIхэм Iэмал нэхъыбэ къратмэ?!
 • — Ахэр зыхъуэжыфын къэвгъуэта?
 • — ЗэкIэ пыухыкIауэ зыри схужыIэнукъым, ауэ къыхэзгъэщыфынущ ди гъусэу ЛIуп Ислъамрэ Бажэ Амиррэ иджыпсту зэрызагъасэр. Ахэр къытхэнэнуми тхэкIыжынуми куэдым елъытащ.
 • — Фи зыгъэсэныгъэхэр тэмэму зэфIэкIауэ къэплъытэрэ? Сыти жыIи зы зэныбжьэгъугъэ зэIущIи евмыгъэкIуэкIауэ, фи къарур здынэсыр къэвмыпщытауэ зэхьэзэхуэм фыхохьэ.
 • — Пасэу зэраубзыхуам тету «Спартак-Налшыкым» зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзыращ. Пэжщ, щхьэусыгъуэ гуэрхэр къыкъуэкIри, зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр тхуегъэкIуэкIакъым икIи ар щыщIэныгъэшхуэу къызолъытэ.
 • — Хэт сымэ уи дэIэпыкъуэгъуу щытынур?
 • — Тренер нэхъыжьу лэжьэнущ Битокъу Тимур, гъуащхьэтетхэр игъасэу къэнэжащ Щоджэн Борис. Абыхэм ядэщIыгъунущ футболистхэм я бэшэчагъымкIэ IэщIагъэлI Колесниковэ Еленэ.
 • — Адрей илъэсхэм «Спартак-Налшыкым» сом мелуан 30 республикэм и бюджетым щыхухахыу щытащ. Къалэнышхуэхэр ирибгъэзэщIэну ар мащIэщ, хагъэхъуэну фыкъагъэгугъа?
 • — Мы гъэр икIыхукIэ бюджетым хэIэбапIэ иIэкъым. Зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм фIыуэ зыкъыщыдгъэлъагъуэрэ адэкIэ дыкIуэтэфыну дыкъигъэгугъэмэ, къытхуаутIыпщ мылъкуми етIанэгъэ щыщIэдзауэ хагъэхъуэну дылъэIуэфынущ.
 • Жыласэ Замир.