ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и  хъумакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-02-22

 • ПщIэ зыхуэсщI дзэ къулыкъущIэхэ!
 • Хэку зауэшхуэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеран лъапIэхэ!
 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • Мы гуфIэгъуэ махуэм дэ догъэлъапIэ частхэм, соединенэхэм зи къулыкъур щезыхьэкI, къэралым и шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ, цIыхухэм я мамыр гъащIэр зыхъумэ, хэкур фIыуэ лъагъуным пыщIа Iуэхухэр махуэ къэс пхызыгъэкI псори. ФIыщIэ хэха яхудощI икIи ди щхьэр яхудогъэщхъ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу ди Хэкум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ зыхъумахэм. Ахэр щхьэмыгъазэу, къикIуэт ямыIэу бийм зэрыпэщIэтар ди Хэку лъапIэм хуэпэжу щытынымкIэ мыкIуэдыжын щапхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗэдэIэпыкъуныр  шэсыпIэщ

2020-02-22

 • КъБР-м и Правительствэм мазаем и 20-м зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир щIышылэм и 22-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ езым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щигъэува Чайкэ Юрий. ХьэщIэ лъапIэмрэ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ ди щIыналъэм щызэфIэува жылагъуэ-политикэ щытыкIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и псэуныгъэ-экономикэ зыужьыныгъэм ехьэлIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Тхыдэ къулей зиIэ махуэ лъапIэ

2020-02-22

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэр Урысейм, Белоруссием, Таджикистаным, Къыргъызым илъэс къэс щагъэлъапIэ гуфIэгъуэщ. Абы и тхыдэри илъэси 100-м нэблэгъащ: 1922 гъэм щIышылэм и 27-м РСФСР-м и ВЦИК-м и Президиумым унафэ къыдигъэкIат Дзэ Плъыжьыр къыщызэрагъэпэща махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХРЕМЫЩТЫКI  ЗЫ ЦIЫХУПСЭ!

2020-02-22

 • Мэжей си лъахэм и бынхэр,
 • ПщIыхь IэфIхэр, дауи, ялъагъу.
 • Я бауэ макъым абыхэм
 • ХуэмыхъукIи зэран зы егъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-02-22

 • УФ-м и лIыкIуэу Тыркум щыIэ Ерхов Алексей  
 • адыгэхэм зэрытепсэлъыхьар
 • Мазаем и 13-м Абхъаз Республикэм и «Спутник» агентствэм УФ-м и лIыкIуэу Тырку Республикэм щыIэ Ерхов Алексей Урысеймрэ Тыркумрэ зэрызэбгъэдэт щIыкIэм тепсэлъыхь пэтрэ, адыгэхэм ятеухуауэ псалъэ зыбжанэ жиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щоджэн Алим токIуэ

2020-02-22

 • Владимир къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ, Урысейм и ЛIыхъужь милицэм и генерал-полковник Голубев Иван и фэеплъу. Абы текIуэныгъэхэр къыщызыхьахэм ящыщщ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мы махуэхэм

2020-02-22

 • Мазаем и 22,  щэбэт
 •  ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 •  Мысырым и Зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Индием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыхь зыпылъ дзэ къулыкъум цIыхухъум и пщIэр еIэт

2020-02-22

 • Къуэдзокъуэ Жамболэт и гъуэгуанэ дахэр
 • КъБР-м ЩIалэгъуалэм дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэ ядегъэкIуэкIынымкIэ и Жылагъуэ советым и унафэщI, МЧС-м и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм хэт, полковник Къуэдзокъуэ Жамболэт ящыщщ дзэм пыщIа гъащIэ гъэщIэгъуэн езыхьэкIахэм. Абы дедгъэкIуэкIа псалъэмакъым щыгъуазэ фыдощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-02-22

 • Псалъэжьхэр
 • Хэкум емыкIу къылъысмэ…
 •  ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым.
 •  ЛIыгъэм Iэщэр хуэжыIэщIэщ.
 •  ЛIыгъэщIапIэ лIы икIуадэркъым.
 •  Дзэм хамэ хэткъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • 06.00, 07.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.30 «Щиху. Зыужьыныгъэм и щIэдзапIэ». УФ-м щIыхь зиIэ и кхъухьухуакIуэ Быкъыш Анатолий (12+)
 • 07.00 Хэкум и хъумакIуэм и махуэм «Оюмла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум?» (12+)
 • 08.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Лий Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр