ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щоджэн Алим токIуэ

2020-02-22

  • Владимир къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ, Урысейм и ЛIыхъужь милицэм и генерал-полковник Голубев Иван и фэеплъу. Абы текIуэныгъэхэр къыщызыхьахэм ящыщщ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри.

  • 2006 гъэ лъандэрэ Владимир областым щрагъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и иджырей зэпеуэм хэтащ спортсмени 100-м нэблагъэ. Абыхэм я нэхъыбэр спортым и мастерхэщ, урысейпсо, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэщ. Зэпеуэм кIэлъыплъащ олимп категорием и арбитр, Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Смолин Василий зи пашэ судья коллегиер.
  • Зэхьэзэхуэ гуащIэм килограмм 90-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж бжьыпэр щиубыдащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и къэрал кIуэцI къулыкъум и лейтенант Щоджэн Алим. Килограмм 73-м нэсхэм я зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ къэрал кIуэцI къулыкъум и лейтенант Хьэгъэжей Казбек.
  • Бахъсэн Азэмэт.