ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-02-23

 • Мазаем и 23, щэбэт
 • Белоруссием, Къыргъызым, Урысейм, Таджикистаным, Осетие Ипщэм Хэкум и хъумакIуэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • 1918 гъэм совет къэралым и дзэр (лэжьакIуэхэмрэ мэкъумэшыщIэхэмрэ я дзэ плъыжь зыфIащар) къызэрагъэпэщу щIадзащ.
 • 1942 гъэм Къардэн Къубатий Ленин орденыр япэу къратащ.

 • 1944 гъэм СССР-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым унафэ къищтащ Шэшэн-Ингуш Республикэр зэрыщымыIэжым теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, я щIыналъэм ирашри Азие Курытымрэ Къэзахъстанымрэ ягъэIэпхъуауэ щытащ шэшэн, ингуш лъэпкъхэм ящыщу цIыху 493269-рэ.
 • 1947 гъэм СтандартизацэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1954 гъэм СССР-м унафэ щащIащ щIыщIэхэр гъавэ щыбгъэкI хъун хуэдэу вапIэхэм къыхэгъэхьэным теухуауэ.
 • Чехословакием щыщ журналист, фашизмэм и бий ерууэ щыта, Мамырыгъэм и дунейпсо саугъэтыр зыхуагъэфэща Фучик Юлиус къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу. Ар Берлин дэт тутнакъэщым 1943 гъэм фокIадэм и 8-м щаукIауэ щытащ. А махуэр Журналистхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэу ягъэуващ.
 • Къэрал, парт лэжьакIуэ, КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэщIу, КПСС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и секретару щыта ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
 • Композитор, УФ-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэ- рал саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Гимным и макъамэр зытха Къардэн Хьэсэн и ныбжьыр илъэс 96-рэ ирокъу.
 • УФ-м, КъБР-м щIыхь зиIэ я егъэджакIуэ Пащты СулътIан къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI Акъсырэ МуIэед и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Совет, урысей композитор, УФ-м и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, фильмрэ мульфильму 160-м щIигъум макъамэ яхуэзытха Крылатов Евгений и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъубжокъуэ Лиуан къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр цIэры-Iуэу щыта, СССР-м и цIыху-бэ артист Янковский Олег къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Украинэм и ещанэ президент (2005 — 2010 гъэхэм) Ющенкэ Виктор и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 4, жэщым щIыIэр 1 градус щы-хъунущ.
 • Мазаем и 24, тхьэмахуэ
 • Эстонием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Мексикэм и къэрал ныпым и махуэщ
 • 1466 гъэм Бельгием и Брюгге къалэм дунейм щыяпэу лотерее щагъэджэгуащ.
 • 1881 гъэм Панамэ кIэнауэр ухуэн щIадзащ.
 • 1942 гъэм «Америкэм и макъ» радиостанцым и япэ нэтыныр эфирым кIуащ.
 • 1973 гъэм ди къэралым и телевиденэм япэу игъэлъэгъуащ «Нэрылъагъухэр — фIэщщIыгъуейхэр» нэтыныр.
 • 1994 гъэм Налшык деж къыщехуэхащ Ан-12 кхъухьлъатэр, Санкт-Петербург къалэм къикIыр. Абы цIыху 13 хэкIуэдат.
 • Флотым и адмирал, тенджыз ФIыцIэ флотыр къызэзыгъэпэщахэм ящыщ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа Ушаков Фёдор къызэралъхурэ илъэс 274-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, драматург цIэрыIуэ Иванов Всеволод къызэралъхурэ илъэси 124-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс тхакIуэ Уэхъутэ Абдулыхь къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • Драматург, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Щхьэгъэпсо Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Кристалинская Майе къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Алшагъыр Борис и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Соловей Еленэ и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, хьэрычэтыщIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Ерчэн Тембулэт къызэралъхурэ илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къешх-къесу щыщытынущ. Махуэм хуабэр 1 градус, жэщым щIыIэр градуси 4 — 3 щыхъунущ.
 • Мазаем и 25, блыщхьэ
 • Кувейтым и лъэпкъ гуфIэгъуэщ – Британием къыхэкIыу къэрал щхьэхуэ щыхъуа махуэр (1961 гъэм) егъэлъапIэ
 • 1836 гъэм США-м щыяпэу Кольт Сэмюэл кIэрахъуэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент къратащ.
 • 1921 гъэм Куржы ССР-р къызэрагъэпэщащ.
 • 1946 гъэм Дзэ Плъыжьым зэреджэр Советыдзэ жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • 1956 гъэм Хрущёв Никитэ КПСС-м и ХХ съездым и зэIущIэ зэхуэщIам къыщыпсэлъащ Сталин Иосиф иригъэкIуэкIа политикэмкIэ зэрымыарэзыр къигъэлъагъуэу, ар щIэпхъаджагъэ пыухыкIахэмкIэ игъэкъуаншэу.
 • 1977 гъэм Москва и мызакъуэу, Европэм щынэхъ ин дыдэу къалъытэу щыта «Россия» хьэщIэщым мафIэсышхуэ дыдэ къыщыхъуащ. Абы цIыху 43-рэ хэкIуэдауэ щытащ.
 • 1992 гъэм Урысей хьэрш агентствэр къызэрагъэпэщащ.
 • Актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Санаев Всеволод къызэралъхурэ илъэси 107-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБКъУ-м и япэ ректору щыта Бэрбэч ХьэтIутIэ къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIуэкIуэ Джэмалдин и ныбжьыр илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Инджылызым щыщ рок-музыкант, «Битлз» гуп цIэрыIуэм хэта Харрисон Джордж къызэралъхурэ илъэс 76-рэ ирокъу.
 • УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ипщэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и прокурор нэхъыщхьэу щыта, Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Устинов Владимир и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 3 — 4, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.