ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-05-23

  • Роухани Хьэсэн щытокIуэ
  •  Ираным щэбэт кIуам щекIуэкIа президент хэхыныгъэхэм щытекIуащ а къэралым и унафэр иджыпсту зыIэщIэлъ Роухани Хьэсэн.
  • Хэхыныгъэхэм хэтыну хуиту къэралым щатха цIыху мелуан 56-м щыщу процент 57-м я дзыхь зрагъэзар Роуханищ. Абы нэмыщI, президент къулыкъум щIэбэнат аятолла Раиси Ибрэхьим, къэралым и вице-президенту щыта Хашеми-Таба Мостэфа, консерваторхэм  я партым къигъэлъэгъуа Ага-Мирсалим Мустэфа.
  • Ахэри нэгъуэщI къэралхэм я унафэщIхэри Роухани ехъуэхъуащ хэхыныгъэхэм зэрыщытекIуамкIэ.
  •  
  • Урысейм зэи къыщымыхъуауэ
  •  
  • Накъыгъэм и 21-р хуэугъурлащ сочэдэсым. А махуэм ягъэджэгуа «Гослото «6 из 45» лотереем абы хэхъуэшхуэ къыхуихьащ.
  • Урысейм апхуэдэ къыщымыхъуауэ, абы къихьэ-хуащ сом мелуан 364.686-рэ. Сом 700 ириту билетхэр къищищэхум, абы сыткIэ ищIэнт игъащIэкIэ зрикъуну ахъшэ абыкIэ къихьыну? Аращ насыпырыхь жыхуа-Iэжыр!