ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КБР-м и ТВ

2021-05-29

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». Театрымрэ киномрэ я режиссёр Понаровский Антон. Москва къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр». Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий       (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 8.55 «Зыри тщыгъупщакъым». Хэку зауэшхуэм хэта Хьэжнэгъуей Барэсбий. Малкэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я телевизионнэ гуманитар олимпиадэ. КIэух зэпеуэ (12+)
 • 17.50 «Гуащэ». Дизайнер Хъалил Миланэ и гъэлъэгъуэныгъэм къратыкI репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 19.55 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Чэзу». Дохутыр Мусуков М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Молей Алихъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Чэзу». Дохутыр Мусуков М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Молей Алихъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я телевизионнэ гуманитар олимпиадэ. КIэух зэпеуэ (12+)
 • 17.00 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.15 Мэкъуауэгъуэм и 1-р Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ. «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 Мэкъуауэгъуэм и 1-р сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ. «ХъуэпсапIэм дамэ къызытригъэкIахэр» (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Чэзу». БоксымкIэ спортым и мастер Гуртуев Алан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Налшык щекIуэкIа япэ литературэ фестиваль (12+)
 • 20.40 «ФIым телэжьэн». КъБР-м и цIыхубэ артист, пшынауэ Къуэдз Iэбубэчыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Си унагъуэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Налшык щекIуэкIа япэ литературэ фестиваль (12+)
 • 6.45 «Си унагъуэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Усэ къыщеджэ пщIантIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ХъуэпсапIэм дамэ къызытригъэкIахэр» (12+)
 • 8.50 «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.15 «Телестудио. Адыгэбзэ». 113-нэ дерс (12+)
 • 17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Къыргъызстан — сюймеклигим, жарсыууле..». Кулиев Къайсынрэ Къыргъызымрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 20.55 «Сабиигъуэм и лъахэ». Сабий усакIуэ Хьэту Пётр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Къыргъызстан — сюймеклигим, жарсыууле..» Кулиев Къайсынрэ Къыргъызымрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Сабиигъуэм и лъахэ». Сабий усакIуэ Хьэту Пётр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 8.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Телестудио. Балъкъэрыбзэ». 112-нэ дерс (12+)
 • 17.50 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 20.05 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Дэбагъуэ Хьэсэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Зы лъэпкъым и ансамблитI». «Налмэс», «Кабардинка» гупхэм я концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Телестудио. Балъкъэрыбзэ». 112-нэ дерс (12+)
 • 6.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Дэбагъуэ Хьэсэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩIэблэм яхуэсакъыу»        (12+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» Пушкин Александр. «Бдзэжьеящэмрэ бдзэжьей цIыкIумрэ ятеухуа таурыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Прокурорым драгъэкIуэкI псалъэмакъ» (12+)
 • 20.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэ-джэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Си гукъэкIыжхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Зы лъэпкъым и ансамблитI». «Налмэс», «Кабардинка» къэфакIуэ гупхэм я концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэ-джэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Си гукъэкIыжхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Прокурорым драгъэкIуэкI псалъэмакъ» (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» Пушкин Александр. «Бдзэжьеящэмрэ бдзэжьей          цIыкIумрэ ятеухуа тау-рыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.55 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 16.45 «КъуэкIыпIэ псысэхэр». «Жэщ минрэ зырэ» таурыхъым къытращIыкIа балетыр КъБР-м и Музыкэ театрым щагъэлъагъуэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт»     (16+)
 • 19.00 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Ди щIэинхэр». ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Бачиевэ Хь. и гъэлъэгъуэныгъэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.40 «УсакIуэ». УсакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. КъБР-м и Лъэпкъ музейр илъэси 100 ирокъу. «Тхыдэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Ди щIэинхэр». ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Бачиевэ Хь. и гъэлъэгъуэныгъэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. КъБР-м и Лъэпкъ музейр илъэси 100 ирокъу. «Тхыдэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «УсакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» Пушкин Александр. «Дыщэ адакъэ цIыкIум теухуа таурыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.00 Пушкин Александр. «Пико-вая дама». УФ-м и цIыхубэ артист Князев Евгений игъэзащIэ моноспектакль (12+)
 • 17.30 «ЩIэныгъэр гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт»      (16+)
 • 19.35 «Усыгъэм и зэман» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.45 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Кавказым хуэусахэр». Пушкин Александр (12+)
 • 20.50 «Ди псэлъэгъухэр». Коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуес. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • ОТР
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». СурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 7.30 «Кадетхэр». ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт 1-нэ кадет школыр (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Къэбэрдей-Балъкъэр Музыкэ театрым и хорым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.20 «ТекIуэныгъэ Иным хуэкIуэу» (12+)
 • 17.50 «СурэтыщIым и сурэт». Гуданаев Борис (12+)
 • 18.25 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • 6.35 «ТекIуэныгъэ Иным хуэкIуэу» (12+)
 • 7.05 «СурэтыщIым и сурэт». Гуданаев Борис (12+)
 • 7.40 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Къэбэрдей-Балъкъэр Музыкэ театрым и хорым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Сабиигъуэм и дуней». Сабий творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» академием и творческэ гупхэм я концерт (12+)
 • 17.50 «Си гъащIэм и напэкIуэцIхэр». Педагогикэ щIэныгъэхэм я ветеран Муртазовэ Зухра. Балъкъэр Ипщэ къуажэ (12+)
 • 18.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор ЩауэцIыкIу Людмилэ
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 7.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор ЩауэцIыкIу Людмилэ
 • 7.45 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. Япэ  Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 17.25 «Лъэхъэнэгъу» (12+)
 • 18.00 СССР-м щIыхь зиIэ и кхъухьлъатэзехуэ-гъэунэхуакIуэ Чабдаров Ибрэхьим теухуауэ (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)  
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 6.40 СССР-м щIыхь зиIэ и кхъухьлъатэзехуэ-гъэунэхуакIуэ Чабдаров Ибрэхьим теухуауэ (12+)
 • 7.15 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 7.25 «Лъэхъэнэгъу» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Партитура» (12+)
 • 17.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и связист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 17.55 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Философие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор Ахъуэхъу Еленэ (12+)
 • 18.15 «Уахътыншэу къытфIэщIат». Кабардиков М. (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 6.25 Ильницкий С. «Настоящая принцесса». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 7.10 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Философие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор Ахъуэхъу Еленэ (12+)
 • 7.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и связист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Дирижёрыр Темыркъан Юрэщ» (12+)
 • 17.00 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 17.10 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». Абей Iэсият (12+)
 • 17.40 «Зи гурылъри зи мурадхэри къабзэ». «ЭКО-Нальчик» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ЦIыпIынэ Зубер и фэеплъу (12+)
 • 18.10 «Кавказ Ищхъэрэм щыщу политикэ репрессием хиубыда адыгэхэр» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Макъамэ нэтын (12+)
 • 6.35 «Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэу политикэ репрес- сием хиубыда адыгэхэр» (12+)
 • 7.10 «Зи гурылъри зи мурадхэри къабзэ». «ЭКО-Нальчик» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ЦIыпIынэ Зубер и фэеплъу (12+)
 • 7.40 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». Абей Iэсият (12+)
 • 8.00 «Тэрч къэзакъхэр» уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ гупым и концерт (12+)
 • 17.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.30 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 17.55 «Музейхэр» (12+)
 • 18.30 «Дунейм ехыжар зыщывмыгъэгъупщэ». ТхакIуэ, журналист Листопадов Евгений (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 6
 • 6.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.30 «Музейхэр» (12+)
 • 7.05 «Дунейм ехыжар зыщывмыгъэгъупщэ». ТхакIуэ, журналист Листопадов Евгений (12+)
 • 7.35 Пушкин Александр. «Пиковая дама». УФ-м и цIыхубэ артист Князев Евгений игъэзащIэ моноспектакль (16+)
 • 17.00 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 17.30 «Кавказым хуэусахэр» (12+)
 • 18.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •        (16+) 
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 •  Блыщхьэ, накъыгъэм и 31
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Утыкуми театреплъхэми хуэпэжу». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ и юбилей (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Бзухэм я уэрэд». «Амикс» гупым ягъэува сабий мюзикл (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Узыншэу фыщыт» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Спортым и дуней». Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дуней псом, Урысейм, Европэм я чемпион хъуа Локьяев Джамболэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 4
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр         (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ ирикъуащ. «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Хочиев М. (12+)
 • 17.45 «Макъамэм и лъахэ» (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 5
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». Урыс усакIуэшхуэ Пушкин Александр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 6
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»