ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-12-31

  • КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэр адыгэхэм я тхыдэр джыным теухуа лэжьыгъэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа тхакIуэ Опрышкэ Олег Леонид и къуэм хуогузавэ абы и щхьэгъусэ Опрышкэ Ларисэ Алихъан и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.