ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-12-31

  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм хэтхэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр Бицухэ Георгий, Вадим, Маринэ сымэ яхуогузавэ Георгий и щхьэгъусэ, Вадимрэ Маринэрэ я анэ Бицу (Щэрдан) Хужьпагуэ Хьэжмурат и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.