ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2021

Къэбэрдей-Балъкъэрыр гъуэгухэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ къэралым бжьыпэр щызыIыгъхэм хабжэ

2021-01-16

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м транспортымкIэ и министрым и къуэдзэ – къэрал гъуэгу агентствэм и унафэщI Костюк Андрейрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Анэ мылъкум хохъуэ

2021-01-16

 • УФ-м и Пенсэ фондым КъБР-м щиIэ IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Сабий зиIэ унагъуэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыным теухуауэ» 2006 гъэм и дыгъэгъазэм къыдэкIауэ щыта Федеральнэ Хабзэм ипкъ иткIэ, анэ (унагъуэ) мылъкур зэрыхъум и куэдагъым илъэс къэс хоплъэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

КIэбышэ Алинэ токIуэ

2021-01-16

 • «Сабий псоми — зэхуэдэ Iэмалхэр» зэпеуэр ди къэралым илъэс зыбжанэ лъандэрэ щокIуэкI. Проектыр къыхилъхьауэ щытащ «Урысейпсо цIыхубэ фронт» (ОНФ) жылагъуэ зэгухьэныгъэм. Мы махуэхэм къапщытэжащ мыгъэрей зэпеуэм кърикIуахэр. Ди гуапэ зэрыхъущи, абы нэхъыфIу къыщалъытахэм яхэхуащ ди лъахэгъу пщащэ КIэбышэ Алинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъыщыкIуэжыр ди плъапIэт

2021-01-16

 • ЩыIэщ цIыху, ущыIущIэкIэ уи щIалэгъуэ пасэм — дунейр щынэхъ нэхум, дыгъэр щынэхъ гуапэм — и пщIантIэм удыхьэжауэ къыпщыхъуу. Апхуэдэт сэркIэ АфIэунэ Iэминат. Дэ, сабийуэ едгъажьэри, дыкъыздэхъуащ. ЕгъэджакIуэу деджэнщ жытIэу къалэм дыкъыщыкIуам балигъ хьэлу тхэлъ щыIэтэкъым. Ди гупым щIалэу, хъыджэбзу щIэсыр, кIуэаракъэ, зэдэлъхузэшыпхъум хуэдэ дызэхуэхъуат а илъэсиплIым. Зэман тынштэкъым ди студент гъащIэр зыхиубыдар, дызыхуэныкъуэр Iэджэт. Ауэ ди щIалэгъуэ пасэт, фIыуэ дызэрылъагъурти, зэрыжаIэу, дунейр тIэу пкIэгъуэ тхуэхъуртэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Иджы нэхъыфIыр Пащты Русланщ

2021-01-16

 • «Советская молодёжь» газетым спортым тетхыхь журналистхэм я деж ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу щIэупщIэныгъэхэр щрегъэкIуэкI, гъэ къызэднэкIым и футболист нэхъыфIыр игъэбелджылын папщIэ. А Iуэхугъуэр илъэс тIощIрэ хырэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Къуажэ егъэджакIуэ-2021»

2021-01-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щаублащ «Къуажэ егъэджакIуэ-2021» программэм ипкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэр. Абы хэтыну гукъыдэж зиIэхэм я лъэIу тхылъхэр къатын щыщIадзащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъБР-м Коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и оперативнэ штабым къет

2021-01-16

 • 2021 гъэм щIышылэм и 15-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 388.161-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 17.300-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 98-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1.484-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 96-рэ
 • Хъужахэр — 15.822-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 294-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-01-16

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм хэтхэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр КъБАССР-м сатумкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, илъэс куэдкIэ хьэлэлу и IэнатIэм пэрыта Абазэ (Хьэнэ) Шоцэ Билал и пхъум и унагъуэм, абы и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ яхуогузавэ ар дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-01-16

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТВ-галерея». УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 7.00 «Си гукъэкIыжхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Къумыкъу Риммэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Илъэсхэмрэ уэрэдхэмрэ». «Жукъла, жаным» уэрэдым и тхыдэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.50 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIы иримыкъу

2021-01-16

 • Чэрим Марианнэ
 • Роман. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 2020 гъэм и №№ 125-130-хэм,
 • 2021 гъэм и №№2-3-хэм итщ).
 • Зэризакъуэр IупщI зэрыщыхъуу, Рэхьмэ зыхищIэ гухэщIым фэкIи цIэкIи зихъуэжын щIидзащ. Уи нэгу къыщIэгъэхьэт ар фIыуэ плъагъуныр уи гъащIэ пщэрылъу! «Фи Iуэху хэлъкъым, силIщи сеукI», — жиIэу, уэрамыщхьэм къытеувэжа нысащIэм ещхьу, уигу ириущэбыхьыху зызэпыплъэщIыхьыжрэ уеубзэу. И щхьэхуещагъым мыхьэнэ куу къыхуэплъыхъуэу! Уэху! Иджы Марат дилъэгъуа напэтеххэр цIыхур балигъ зэрыхъум и нэщэнэу къимылъытэми хъунущ. Дунейр гъунэншэу нэхъ инщ, гъащIэри нэхъ хуитщ, абы къыфIигъэщIыну зэрыхэтам нэхърэ! ТIуми уи щхьэ, уи гурылъ къабзэ упэщIэувэжыну урахулIэркъым. Уэху! Хуитыныгъэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дигухэм   ущопсэу

2021-01-16

 • Гугъущ фIыуэ плъагъу цIыхум, – ар уи Iыхьлыуи, уи ныбжьэгъууи, уи лэжьэгъууи щрырет, – блэкIа зэманым иту утепсэлъыхьыну. Гугъущ узэсэжауэ махуэ къэс къыупсэлъу щыта абы и цIэм «щыIэжкъым» псалъэр пыбгъэувэну. Гуауэшхуэщ цIыхур игъуэ нэмысу дунейм щехыжыр. Апхуэдэ дыдэу гуауэщ цIыху нэсыр, цIыху пэжыр, ар сыт хуэдэ ныбжьым имытми, игъащIэ псокIэ къимыгъэзэжыну щыпIэщIэкIым деж. Дэ фIыуэ тлъагъухэр игъащIэкIи дгъэпсэунут. АрщхьэкIэ гъащIэм езым и хабзэ ткIийхэр иIэжщ. И натIэ къритхам IэщIэкIыфаи мы дунейм къытехъуакъым. Пэ зиIэм кIэ иIэщи, гъащIэ зиIэм уахътыи иIэщ. ИщхьэмкIэ щащIа унафэм дэ тхухэлъхьэни, тхухэхыни щыIэкъым. Къэнэжыр дунейм ехыжам ди гум плIанэпэ щыхухэтхыу, абы хуэфащэу адэкIи дыпсэунырщ, ди IуэхуфIхэмкIэ, ди ехъулIэныгъэхэмкIэ и псэр дгъэгуфIэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-01-16

 • Хьэщыкъуей Олег
 • Сурэттех
 • Хьэблэм къыдыхьауэ
 • Нобэ сурэттех,
 • ЦIыкIухэм яхыхьауэ
 • Сурэт ятрех…
 • ЩитIэгъащ Оксанэ
 • И бостей нэхъ дахэр,
 • Томэ мэгъынанэ —
 • Хуейкъым зыкIи ахэм.
 • Мэд къэса къудейщи,
 • И нэ топыр къож,
 • Ислъам цIыкIу уващи,
 • Зыхуэарэзыжщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис