ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-12-31

  • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм хэтхэр «Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Дербэ Тимур Исмэхьил и къуэм хуогузавэ и анэ Дербэ Гуащэнагъуэ Мадин и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.