ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ВыщIэхэм»   кърагъэкIуэт

2020-08-25

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:2 (2:1). Краснодар. «Краснодар» ФК-м и стадион. ШыщхьэуIум и 23-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Смирнов (Волоколамск), Валеев (Дон Iус Ростов), Тибилов (Ардон).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Шаваев, КIэдыкIуей, Ольмезов, Ашу (Бахъсэнокъуэ, 76), Хьэшыр, Джатэрывэ (Дэхъу, 75), Пащты (Клышэ, 88), Iэпщацэ, Гугуев (Бацэ, 88).
 • «Краснодар-3»: Ещенкэ, Исаенкэ, Стежко (Ники-тин, 46), Пивоваров (Ивашин, 76), Чичбэ, Бенедык, Котов (Самарциев, 90+), Петерсон, Стрельник (Власов, 46), Коломийцев, Пидлисняк.
 • Топхэр дагъэкIащ: Стежко, 4 (1:0). Коломийцевым, 13 (2:0). Гугуевым, 40 (2:1). Шаваевым, 59 (2:2). Чичбэ, 70 (3:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Пащтым, Стрельник, Чичбэ, Никитиным, Коломийцевым, Бахъсэнокъуэм.
 • Ипэ дыдэ дакъикъэм къыщыщIэдзауэ зэпеуэм зэрыхыхьэн хуейр щащыгъупщауэ къыщIэкIынущ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм вэсэмахуэ Краснодар щрагъэкIуэкIа зэIущIэм. Е, хэт ищIэн, къапэщIэувахэр зэрыщIа-лэ дыдэм (ику иту я ныбжьыр илъэс пщыкIубгъу хъууэ арат) тыншу текIуэну къащигъэхъуа? Сытми, джэгур ирагъажьэри, дакъикъэ пщыкIущ дэкIауэ арат ди щIалэхэр 0:2-уэ къыхагъащIэу щыхуежьам.
 • Апхуэдэ щытыкIэ хьэлъэм къикIыжыгъуафIэкъым. Псом хуэмыдэу хьэщIапIэ ущыIэу. Зи IэзагъкIи лъэщагъкIи ефIэкIыны- гъэ зиIэ «Спартак-Налшыкым» хуабжьу гугъу зригъэхьын хуей хъуащ Краснодарым и ещанэ командэм (адрейхэр хэти премьер-лигэм, хэти япэ дивизионым щоджэгу) лъэщIыхьэжын папщIэ. «ВыщIэхэри» (аращ хэгъэрейхэм я цIэлейр) псынщIэу япэ зэрищам игъэгужьеижри, икIуэтащ, текIуэныгъэр къахуэзыхь бжыгъэр яхъумэн я гугъэу.
 • ЕтIуанэ топыр къыщыхудагъэкIа епщыкIущанэ дакъикъэм щыщIэдзауэ налшыкдэсхэм тепщэныгъэр яубыдащ. Абыхэм адэкIэ икIуэтыпIэ яIэтэкъым. ГурыIуэгъуэт мыгу-вэу хэгъэрейхэр зэретIысэхынур. Апхуэдэуи къэхъуащ. ЕплIыщIанэ дакъикъэм ди щIалэхэр зэуа топым «Краснодар-3»-м и гъуащхьэтетым ерагъкIэ къригъэгъэзащ. Абы къигъэлъеижам кIэлъеуа ди гъуащхьауэр гъуэм и пкъом техуащ. Ещанэ удынращ топыр щыдэкIар.
 • ЗэрыфIахьэху бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрыхъуам игъэгушхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр загъэпсэхуну икIащ. ДжэгупIэ губгъуэм къызэрихьэжуи я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэм къыпащащ. Апхуэдэхэм ящыщ зым хэгъэрейхэм футбол хабзэр я штрафнойм и ихьэпIэм пэмыжыжьэу къыщызэпаудащ. Абдежым Пащты Руслан Iэзэу къыщыхита топым Шава-ев Магомед щхьэкIэ еуэри, бжыгъэр зэхуэдэ ищIащ.
 • АдэкIэ ущыгугъ хъунут «Краснодар-3»-м и футболист ныбжьыщIэхэм я лъэр щIэхупэу налшыкдэсхэм текIуэныгъэр зыIэрагъэхьэну. АрщхьэкIэ, дэнэт?! Бжыгъэр зэхуэдэ зэращIыжамкIэ Iуэхур зэфIэкIауэ абыхэм къащыхъуащ икIи я ебгъэрыкIуэныгъэм зэуэ кIэрагъэхуащ. Пасэу зыIэрагъэхьа тепщэныгъэр зыIэщIэкI «Краснодар-3»-м ар къигъэсэбэпри, джэгур и унафэм щIигъэуващ. Дакъикъэ зыбгъупщI нэхъ дэмыкIыу хэгъэрейхэр аргуэру япэ ищащ. Чичбэ къизэуа штрафнойм ди гъуащхьэтет Антиповыр пэлъэщакъым. Адрей топхэр къыщыдагъэкIами хуэдэу, абы ди командэр къыхуегъэлакъым.
 • Аргуэру бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжыну е, нэхъыфIыжрати, текIуэныгъэм щIэбэныну «Спартак-Налшыкым» къару иIэжтэкъым — махуищ ипэкIэ зэIущIэ гугъу абы Ставрополь щригъэкIуэкIат. Арати, 2:3-уэ къыхагъэщIащ икIи япэ джэгугъуищым зы очко закъуэ фIэкIа щызыIэрамыгъэхьауэ турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэм къыщыхутащ. Абы и щIыIужкIэ Урысей Федерацэм и кубокым ехьэлIа зэхьэзэхуэми бэрэжьей кIуам къыхагъэкIащ, Ставрополь щыIэу щIыпIэ «Динамо»-м 1:4-уэ къыхигъащIэри. Аратэкъым дэ абы дызэрыщыгугъар.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ вэсэмахуэ зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Интер» (Черкесск) — 3:1, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 4:1, СКА (Дон Iус Ростов) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 1:2, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0, « «Кубань-Холдинг (Павловскэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:2, «Форте» (Таганрог) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и стадионым щригъэкIуэкIынущ. ШыщхьэуIум и 29-м абы къригъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыдахэм ящыщ Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-р.
 • Жыласэ Заурбэч.