ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Iуащхьэмахуэ  и уэрдыхъу»

2020-08-22

  • «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2020» дунейпсо зэпеуэм хэтыну командэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ.

  • Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм бгылъэ щIыпIэхэм зыщыгъэсэнымрэ цIыху Iэпкълъэпкъыр гугъуехьхэм пэлъэщын хуэдэу псыхьынымкIэ и «Терскол» центрым шыщхьэуIум и 23-м щыщIедзэ къуршхэм къулыкъу щыщIэным хуэщIа дзэ къудамэ нэхъыфIыр къыхэхыным хуэунэтIа «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2020» зэпеуэм и дунейпсо Iыхьэм.
  • Зэпеуэм хэтыну къызэхуэса командэхэм зэхьэзэхуэм и Iыхьэ щхьэхуэхэм зыщыхуагъэхьэзыр Iуащхьэмахуэ лъапэ и къырхэм. Ар япэ Iыхьэм хыхьэу зэфIагъэкIын хуей къалэн нэхъ гугъу дыдэхэм ящыщщ. Дзэм хэтхэр къапэщыт лъэпощхьэпохэм щхьэдэхын хуейщ я фащэкIи, я IэщэкIи зэщIэузэдауэ.
  • «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2020» зэпеуэм и дунейпсо Iыхьэм Урысейм и цIэкIэ хэтщ хьэуа десантыдзэм и командэр. Апхуэдэ пщIэр абы къихьащ, Урысей командэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдри.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.