ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джатэрывэр, Мэкъуауэр, Багъэтырыр…

2020-06-26

 • Ди республикэм и щIыхьыр къэралпсо утыкум илъэс зыбжанэкIэ щызыIэтахэу Джатэрывэ Къазбэч, Мэкъуауэ Залым, Пащты Руслан, Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед сымэ «Спартак-Налшыкым» къагъэзэжащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм ахэр хэтынущ.

 • «Спартак-Налшыкым» щIэгъэкъуэн лъэщ къызэрыIэрыхьам ар и щыхьэтщ. АбыкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ Мэшыкъуэ Аслъэн зи унафэщI футбол клубым икIи адэ-мыдэкIэ щызэбгрыдза ди щIалэ лъэрызехьэхэм ящыщ зыбжанэ кърашэлIэжащ. Ахэр щапхъэ нэс зэрахуэхъунум шэч хэлъкъым Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм хэт адрей нэхъыщIэIуэхэми икIи дяпэкIэ къалэн нэхъ инхэм зрапщытыну дыщогугъ.
 • «Спартак» стадионым и джэгупIэ губгъуэм иджыблагъэ щекIуэкIа пресс-конференцыр нэхъыбэу зытеухуар ди республикэм къэзыгъэзэжа щIалэхэрат. Ахэр езыхэри абы кърихьэлIат.
 • НэгъуэщI къэралхэм я командэ цIэрыIуэхэм зэрыщащIым хуэдэу, япэ дыдэу ди деж къыщрахьэжьа мы Iуэхугъуэ дахэр куэдым ягу ирихьащ. Журналистхэм кърагъэцIыхужащ гупым щIэуэ къыхагъэхьахэр икIи абыхэм епсэлъэну, я гъусэу сурэт зытрагъэхыну Iэмал яIащ. Коронавирус уз зэрыцIалэм дызригъэува щытыкIэ хьэлъэр мыхъуатэмэ, шэч хэмылъу, зэIущIэм кърихьэлIэнут топджэгум дихьэх цIыхуищэхэри.
 • Спартак-Налшык футбол клубым и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн пресс-конференцыр къызэIуихащ.
 • — Нобэ фи пащхьэ къитшащ ди командэм къыхыхьа щIалэ зыбжанэ. Ахэр фэ фымыцIыхуу щыткъым икIи «Спартак-Налшыкыр» зэфIэувэн, абы и пщIэр лъагэу Iэта хъун папщIэ дэтхэнэ зыми хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, — къригъэжьащ Мэшыкъуэм и псалъэр. — Дыгъуасэ (мэкъуауэгъуэм и 10-м – Ж.З.) фи пащхьэм ис дэтхэнэ зыми зэгурыIуэныгъэ етщIылIащ икIи мыгувэу щIэзыдзэну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и зэхьэзэхуэм ди республикэм и щIыхьыр щахъумэнущ. Ахэр нэхъапэм къытхэтащ икIи зэфIэкI ин къагъэлъагъуэу дагъэбжьыфIащ. Иджыри куэдкIэ дащогугъ, сыту жыпIэмэ зыкъом щIащ ехъулIэныгъэ гуэрхэр зэрыдимыIэрэ икIи топджэгум дихьэххэм я щIыхуэ къыттехуащ. ЗэфIэкI щIагъуэ къыщыдмыгъэлъэгъуа икIи коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ нэхъ пасэу ирагъэуха 2019-2020 гъэхэм я зэхьэзэхуэм кърикIуахэм лъэныкъуэ IэджэкIэ дыхэплъэжащ, дерс зыбжани къыхэтхащ. Абыхэм япкъ иткIэ, КIэбышэ Заур зи пашэ тренер гупым ди пащхьэ къралъхьащ «Спартак-Налшыкыр» зыгъэлъэщыфыну футболист зыбжанэм я унэцIэхэр. Нобэ ахэр фи пащхьэм исщ. Дэ тлъэкI къэдгъэнакъым Джатэрывэ Къазбэч, Мэкъуауэ Залым, Пащты Руслан, Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед сымэ къетшэлIэжын папщIэ. Езыхэри арат зыщIэхъуэпсыр.
 • Журналистхэм я упщIэхэм адэкIэ Мэшыкъуэ Аслъэн жэуап иритащ.
 • — «Спартак-Налшыкым» и ехъулIэныгъэхэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа щIалэхэм къагъэзэжын зэрыщIадзар Хуабжьу гуапэщ. АдэкIи къыпащэну дыхуейт. Къапщтэмэ, премьер-лигэм щыджэгу Тулэ и «Арсенал»-м и зэгурыIуэныгъэм къыхупищакъым Бырхьэм Къантемыр. КъищынэмыщIауэ, Мэшыкъуэ Хьэчим зыхэт Курск и «Авангард»-р зэхуащIыжащ, езыр щIэлъэIуауэ япэ дивизионым къыхокIыж Къалмыкъ Амур топ зыбжанэ щыдигъэкIа «Армавир»-р. Ахэри къэфшэжыну фыхущIэкъуакъэ?
 • — Апхуэдэ футболист лъэщхэр зэхигъэхьэну хэти щIохъуэпс. Шэч хэлъкъым, Бырхьэм Къантемыри Мэшыкъуэ Хьэчими мыгувэу командэ лъэщ гуэрхэм къызэрыщыщIидзынум икIи щIэупщIэшхуэ зэраIэм. Аращ зэкIэ я гугъу щIэдмыщIари. Япэ дивизионым къыхэкIыжами, Къалмыкъ Амур зэгурыIуэныгъэ хуиIэщ «Армавир»-м.
 • — Абы къикIрэ ди командэм къыхэвгъэхьэнухэр абдежым щывухауэ?
 • — Къанэ щIагъуэ щымыIэу. Иджыри зы гъуащхьэхъумэфI къыдолъыхъуэ.
 • — ЗыхэвгъэхьахэмкIэ фыарэзы?
 • — Шэч хэмылъу. Тренерхэр зыщIэлъэIуа псори къетшэлIэфащ икIи зэгурыIуэныгъэ етщIылIащ.
 • — Езы тренерхэр, КIэбышэ Заур я пашэу, мы зэIущIэм сыт къыщIримыхьэлIар?
 • — Ахэр иджыпсту хуабжьу хущIэмыхьэщ. Абы щыгъуэми, зэхьэзэхуэр щыщIадзэнум ирихьэлIэу щыIэну пресс-конференц зыубгъуам, топджэгум дихьэххэри хэту, КIэбышэ Заур я пашэу тренерхэри щыIэнущ.
 • — «Спартак-Налшыкыр» зыхэт Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэт сымэ иджыри щыджэгунухэр? ЗэрагъэхъыбарымкIэ, Осетие Ищхъэрэ-Аланием и командэхэм абы зыкъыщагъэлъэгъуэнукъым — «Алания»-р япэ дивизионым хыхьэну мэныкъуакъуэ, Владикавказ и «Спартак»-р зэхуащIыж. КъищынэмыщIауэ, «Армавир»-р езыр хуейуэ япэ дивизионым къыхокIри, етIуанэм къытхохьэ. ЗэрыжаIэмкIэ, ЕсэнтIыгу, Таганрог, ТIуапсы, Грознэ къалэхэм я командэхэри «Ипщэ» гупым щыджэгунущ. Пэжу пIэрэ а хъыбархэр?
 • — Дэри зэхэтхащ апхуэдэ гуэрхэр, арщхьэкIэ зэкIэ гурыIуэгъуэр мащIэ дыдэщ. Официальнэу къытхуагъэхьыну тхылъхэм дыпоплъэ.
 • — ЕтIуанэ дивизионым зэхьэзэхуэщIэм щыщIидзэнур дапщэщ?
 • — 2020-2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэм Урысейм и премьер-лигэм шыщхьэуIум (августым) и 1-м щыщIедзэ. Абы иужькIэ махуэ зыбгъупщI дэкIмэ, дэри зэпеуэр зэхэдублэну къыщIэкIынщ.
 • ЖыласэЗаурбэч.
 • Сурэтым:Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед, Джатэрывэ Къазбэч, Пащты Руслан, Мэкъуауэ Залым сымэ.