ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-06-20

  • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу.
  • А махуэм зэкъуегъэувэ гущIэгъумрэ ­гуапагъэмрэ зи лъабжьэ IэщIагъэр къы­хэзыхахэр, щIэныгъэфI зыбгъэдэлъ, зи IэнатIэм егугъуу бгъэдэт, къарууэ яIэр Iуэхум ирахьэлIэну хьэзыр, нэхъыщхьэращи — псэкIэ бей, гудзакъэ зыхэлъ, цIыхум и гузэвэгъуэр зыхэзыщIэф псори. Мис ­апхуэдэ хьэлхэр сыт щыгъуи яхэлъщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ лэжьакIуэхэм.

  • ФIыщIэ фхузощI фыкъэмыланджэу фи IэнатIэм фызэрыпэрытым, фи лэжьыгъэ мытыншым фи гур зэретам, фи IэщIагъэм къалэн къыфщищIхэм фазэры­хуэ­пэжым папщIэ. Си гум къыбгъэдэкIыу хэхауэ фIыщIэшхуэ яхуэсщIыну сыхуейщ я узыншагъэм, уеблэмэ я гъащIэми ще­мы­блэж къащыхуихуэ щыIэу, мы зэманым коронавирус уз зэрыцIалэм пэщIэтхэм.
  • Нобэ республикэм узыншагъэр хъумэн и IэнатIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэ­ныш­хуэхэр къыпэщытщ. Дэ тхузэфIэкI псори тщIэн хуейщ, щыпсэу щIыпIэм емылъытауэ, ди цIыхухэм узыр къэхутэнми, сымаджэр гъэхъужынми, профилактикэ лэ­жьыгъэхэр егъэкIуэкIынми ехьэлIа, иджы­рей Iэмалхэмрэ технологиехэмрэ къы­щагъэсэбэп медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтын папщIэ. Шэч къытесхьэркъым дызэкъуэтмэ, дэ тхузэфIэкIынущ узыншагъэр хъумэн IэнатIэр егъэ­фIэ­кIуэ­ным хуэунэтIауэ къэув къалэнхэр дгъэ­зэщIэныр икIи фи щIэныгъэр, лэжьыгъэм и пIалъэ зэрыфщIэр, жэуаплыныгъэ фхэ­лъу Iуэхум фызэрыбгъэдыхьэр адэкIи сэ­бэп хуэхъунущ ди цIыхубэм я узыншагъэр гъэбыдэным.
  • Узыншагъэ фиIэу, фи Iуэхур сыткIи ефIа­кIуэу, дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэм ехъулIэныгъэщIэхэр къы­щыфхьу адэкIи фылэжьэну сыныво­хъуэхъу!