ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2020-06-20

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм ебэ­ныным, узыншагъэр хъумэн IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэш­хуэ­хэм, я IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм папщIэ
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Иуан Маринэ Руслан и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ яхуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэхэр егъэкIуэ­кIы­нымрэ абыхэм ебэнынымкIэ и центр» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэмкIэ госпиталь №1) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэм

 • Къардэн Алим Владимир и къуэм — «Къэбэрдей-Балъкъэрым къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм деж цIыхухэр къегъэ­лынымкIэ, медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и уна­фэщIым
 • Муллаевэ ФатIимэт Магомед и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэрым къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм деж цIыхухэр къегъэ­лынымкIэ, медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и доху­тыр-анестезиолог-реаниматологым
 • Сасыкъ Мадинэ Мухьэмэд и пхъум — «Къалэ клиникэ сымаджэщ №1» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэмкIэ госпи­таль №2) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэ­рал бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр-пульмонологым
 • Хьэсанэ СэIимэт Мухьэмэд и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ яхуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэхэр егъэ­кIуэ­кIынымрэ абыхэм ебэнынымкIэ и центр» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэ­хэмкIэ госпиталь №1) узыншагъэр хъу­мэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр-инфекционистым
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ
 • и лэжьакIуэ»
 • Девятиловэ Еленэ Серафим и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ яхуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэхэр егъэ­кIуэ­кIынымрэ абыхэм ебэнынымкIэ и центр» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шына­гъуэхэмкIэ госпиталь №1) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и палатнэ медсестрам
 • Дрогуэ Светланэ ХьэзрэIил и пхъум — «Къалэ клиникэ сымаджэщ №2» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэмкIэ госпи­таль №4) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и медсестра нэхъыжьым
 • Нэхущ Риммэ Давид и пхъум — «Гигиенэмрэ эпидемиологиемкIэ центру Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэм
 • Николенкэ Любовь Дмитрий и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэрым къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм деж цIыхухэр къегъэ­лынымкIэ, медицинэ дэIэпыкъуэгъу псын­щIэмкIэ и центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэм и фельдшерым
 • Романенкэ Татьянэ Николай и пхъум — Прохладнэ къалэмрэ Прохладнэ муниципальнэ щIыналъэмрэ я «ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэ» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэмкIэ госпиталь №3) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и къудамэм и фельдшерым
 • Шокъум Риммэ Анзор и пхъум — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьы­гъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сы­маджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэ­рал бюджет IуэхущIапIэм Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм дэт и амбулаторэм и процедурнэ медсестрам
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Байчекуев Аслъэн Алим и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм хъыбарегъащIэ-аналитикэ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым
 • Тогузаевэ Залинэ Хьэдис и пхъум — «Къалэ клиникэ сымаджэщ №2» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэмкIэ госпи­таль №4) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэм
 • Щоджэн Юлие Суфян и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ еты­нымрэ сабийр къыщалъхукIэ дэIэпы­къуным ехьэлIа IуэхухэмкIэ и къудамэм и унафэщIым
 • Щомахуэ Зитэ Сэфарбий и пхъум — Прохладнэ къалэмрэ Прохладнэ муниципальнэ щIыналъэмрэ я «ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэ» (узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэмкIэ госпиталь №3) узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэм и ­къалэнхэр зыгъэзащIэм
 • Щомахуэ Лилие МуIэед и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и дэIэпыкъуэгъум
 • Ещтрэч Светланэ Геннадий и пхъум — «Фирма «СЭМ» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и дохутыр нэхъыщ­хьэм.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •      и Iэтащхьэ                КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 19-м
 • №70-УГ