ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нартыху зэтеуда хьэнтхъупс

2020-06-20

 • Нартыху зэтеудар тIэу-щэ щIагъэпщ, псы щIыIэкIэ плIэ-тхуэ ялъэс, итIанэ шыуаным ит псы къэкъуалъэм хакIутэ зэIащIэурэ, тхъурымбэр къытрах, мафIэр щабэ ящIри, шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 20-25-кIэ ягъавэ, Iув хъуху. Абы зэIащIэурэ шэ гъэпщта щIакIэ. Шыгъу хадзэри, щIэх-щIэхыурэ зэIащIэурэ, хьэзыр хъуху ягъавэ. Пщтыру фалъэ куум иракIэри, шатэпс тракIэж. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх.

 • Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ):
 • Нартыху зэтеудауэ — г 50
 • Псыуэ — г 300
 • Шэ щIэмыхуу — г 400
 • Шатэпсу — г 50
 • Шыгъуу — узыхуейм хуэдиз.
 • Джэш лыбжьэ
 • Джэшыр зэхадз, фIыуэ ялъэс, псы къэкъуалъэм хакIутэри, тхъурымбэр къытрахыурэ сыхьэтрэ ныкъуэкIэ ягъавэ. Шыгъу хадзэри, иджыри апхуэдизкIэ ягъавэ. АпщIондэху псыр щIэващIэмэ, псывэ щIакIэ. Джэш вар зэрыпщтыру яуб е лыхьэжым щIагъэкIри, шы­уаным иралъхьэж. Абы тхъукIэ гъэлыбжьа бжьын халъ­хьэ, шыбжий сыр хакIутэ, а псори зэIащIэ, шатэ хакIэри, дакъикъи 7-8-кIэ къагъэкъуалъэ.
 • Хьэзыр хъуа джэш лыбжьэм джэдгын хаудэри, и щхьэр тепIауэ тIэкIурэ щагъэт, мэ дахэ къищтэн щхьэкIэ. Пщтыру яшх, щIакхъуэ е пIастэ и гъусэу.
 • Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ):
 • Джэшу — г 200
 • Псыуэ — г 1450-рэ
 • Бжьын укъэбзауэ — г 30
 • Тхъууэ — г 60
 • Шатэу — г 160
 • Шыгъуу, шыбжийуэ, джэдгыну — узыхуейм хуэдиз.
 • Къубатий Борис.