ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Онлайн IэIэтыр  зэрекIуэкIыну щIыкIэр

2020-06-18

 • «Мos.ru; gosuslugi.ru» Интернет хэщIапIэхэм мэкъуауэгъуэм и 21-м сыхьэт 14.00 пщIондэ щылэжьэнущ Конституцэм хуащIыну зэхъуэкIыныгъэхэм папщIэ электрон (онлайн) IэIэт.

 • МЭЗКУУДЭСХЭМ щыщу абы хэтыну хуитщ Урысейм и цIыхухэу зи ныбжьыр илъэс 18 ирикъуахэр, щыхьэрым зэрыщыпсэум и щыхьэт яIэрэ зи гугъу тщIа Интернет порталхэу «Мos.ru; gosuslugi.ru» жыхуиIэхэм кабинет щхьэхуэ къыщызэIузыхахэр.
 • Абы ухыхьэн папщIэ, езы порталым къыщыбгъуэтыфыну лъэIу тхылъым уи цIэ-унэцIэ-адэцIэр, укъыщалъхуа махуэр, паспортым итхэр, СНИЛС-мрэ жып телефон номерымрэ иптхэн хуейщ. ЛъэIу тхылъыр яIэрыхьа нэужь, ар «Хэхыныгъэхэр» жыхуиIэ системэм итхэм ирагъэпщэжынущ.
 • Электрон (онлайн) IэмалкIэ екIуэкIыну IэIэтым а зи гугъу тщIа зэпылъытэныгъэхэм пхыкIа псори хэтыфынущ, абы къыхэкIыу, лъэIу тхылъым итыпхъэхэр щиптхэкIэ, набдзэгубдзаплъэ дыдэу ущымыту хъунукъым. Зэпылъытэныгъэхэр зэфIэкIа нэужь, IэIэтыр щекIуэкIыну мэкъуауэгъуэм и 24-м ипэ зы махуэкIэ нэхърэ мынэхъ кIасэу, щхьэж и кабинет щхьэхуэм жэуап къыщратыжынущ, ардыдэр электрон пощтым къыхурагъэхьыжынущ, телефон смс-кIи къыIэрагъэхьэнущ.
 • Сыт Конституцэм халъхьэжыпхъэу къагъэлъагъуэр?
 • Фигу къыдогъэкIыж: щIышылэм и 15-м Путин Владимир цIыхубэм зыкъыщыхуигъазэм, Конституцэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн хуейуэ къигъэуващ. Депутатхэр, сенаторхэр, юрист цIэрыIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, спортсменхэр, цIыхубэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт чэнджэщэгъу гуп мы Iуэхум елэжьыну къыхахауэ щытащ.
 • Къэрал Думэм и комитет щхьэхуэмрэ чэнджэщэгъу гупымрэ я зэIущIэхэм хэлъхьэныгъэу 900-м нэс щызэпкърахащ, жэрдэм куэд къабыл ящIащ. Хэлъхьэжыпхъэу къалъытэхэм ятеухуа хабзэр Парламентым и унафэкIэ къабыл ящIа нэужь, абы Конституционнэ судри арэзы техъуащ. Иджы езы цIыхубэм и макъ къигъэIун щыхуей чэзур къэсащ. Конституцэм мы къыкIэлъыкIуэ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэжыпхъэу къалъытэ:
 • — Къэралым и пщэ делъхьэж цIыхубэр я узыншагъэм зэрелIэлIапхъэ медицинэ Iэмалхэр гъуэтыгъуафIэу, зыхуей хуэзауэ щытыным кIэлъыплъыныр;
 • — Къэралыгъуэм и пщэрылъ пажэу къелъытэ сабийхэр зыхуей хуигъэзэныр, ахэр ихъумэныр;
 • — Илъэс къэс Iэмал имыIэу пенсэм зекIуэ уасэхэм елъытауэ хагъэхъуэныр;
 • — Къэралым къалэн зыщещIыж хуэныкъуэхэм хэхауэ мылъкукIэ ядэIэпыкъуныр, абыхэм хухагъэкI ахъшэр уасэ зекIуэм къыкIэрымыхуу щигъэтыныр;
 • — Къэралыгъуэм IэнатIэ Iут лэжьакIуэм и хуитыныгъэхэр ихъумэну къалэн зыщещIыж, зыхэпсэукIыпхъэу ягъэува улахуэ нэхъ мащIэ дыдэм къыфIэмыкI лэжьапщIэ Iэрыхьапхъэу къелъытэ;
 • — Къэралым и гъунапкъэр хъумэным теухуа унафэм ипкъ иткIэ, УФ-м и щIыналъэу къалъытэ щIыхэм етхьэкъуныр хабзэм ебэкъуэныгъэу къалъытэ;
 • — УФ-м и Конституцэр дунейпсо хабзэм ипэ игъэщыпхъэщ;
 • — Тхыдэм и пэжыр хъумэныр къэралым къалэн зыщещIыж. Тхыдэр пхэнжу къэбгъэлъэгъуэныр идэркъым;
 • — Урысыбзэр къэралыгъуэм лъабжьэ хуэхъу бзэуэ къэлъытэныр;
 • — УФ-м и Президенту щыт е щыта цIыхум къыкIэлъыкIуэ президент хэхыныгъэхэми и кандидатурэр къыщигъэлъэгъуэну хуит щIыныр.