ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэфIагъэкIахэм хоплъэж

2020-06-18

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм хамэ къэралхэмрэ Урысейм и хэгъэгухэмрэ щиIэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ зыхэт онлайн видеоконференц дыгъуасэ екIуэкIащ.

  • ИнтернетымкIэ зэрылъагъуу зэпсэлъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, абы и къуэдзэ Щоджэн Iэминат, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Къардэн Самир, КАФФЕД-м и гуащэ Мамхэгъ Илдыз, Израилым щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Нэпсо Закариерэ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт Тхьэухъуэ Зухьеррэ, Германием щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Вэрокъуэ Затийрэ ДАХ-м и вице-президент ДыщэкI Эртанрэ, Сирием щыIэ Адыгэ ФыщIэ Хасэм хэт Къэбэрдей Аднан, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэу ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан (Адыгей), Аслъэн Алий (КъШР), Дербит Валерий (Осетие Ищхъэрэ-Алание), Шыбзыхъуэ Юрий (Ставрополь край), КIэкIыхъу Мэжид (Краснодар край).
  • ЗэIущIэм хэта псори тепсэлъыхьащ коронавирус уз зэрыцIалэр зэрекIуэкI пIалъэм къриубыдэу я хасэхэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэм, нобэкIэ я Iуэху зыIутым, щытыкIэ гугъу ихуа ди лъэпкъэгъухэм зэрадэIэпыкъум, яIэ мурадхэм.
  • Онлайн-конференцым зи гугъу щащIахэм теухуа тхыгъэ ди газетым и къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.