ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-16

 • Мэкъуауэгъуэм и 16, гъубж
 • Адэм и махуэр щагъэлъапIэ дунейм и къэрал куэдым
 • Африкэ Ипщэм щыщ лъэпкъхэу зи щхьэхуитыныгъэм щIэбэнхэр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ
 • Африкэм щыщ сабийм и дунейпсо махуэщ
 • ЮАР-м щагъэлъапIэ ЩIалэгъуалэм я махуэр

 • 1822 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ циркым папщIэ яухуа япэ унэр.
 • 1894 гъэм Пьер де Кубертен и жэрдэмкIэ зэхуашэсащ Олимп джэгухэр къэублэжыным унафэ тещIыхьыным теухуа конгресс.
 • 1903 гъэм Форд Генри США-м къыщызэригъэпэщащ «Форд Мотор» автомобиль компаниер.
 • 1903 гъэм «Пепси-Кола» псыIэфIым и сату маркэр ятхащ.
 • 1921 гъэм Аджарие АССР-р къызэрагъэпэщащ.
 • 1925 гъэм тенджыз ФIыцIэ Iуфэм, Гурзуф щIыпIэм деж, къыщызэIуахащ «Артек» сабий лагерыр. ИужькIэ ар хъуащ Совет Союзым и пионерхэм я зыгъэпсэхупIэ нэхъыщхьэ.
 • 1959 гъэм, зэрагъэпэщыжри, Москва къыщызэIуахыжащ СССР-м и ВДНХ-р — цIыхубэ хозяйствэм и ехъулIэныгъэхэр щагъэлъагъуэ унэр.
 • 1963 гъэм дунейм щыяпэу цIыхубз хьэршым лъэтащ. Ар совет космонавт Терешковэ Валентинэт — «Восток-6» кхъухьым ису хьэршым кIуат.
 • 1992 гъэм Урысей Федерацэр Дунейпсо банкым хыхьащ.
 • 1995 гъэм Дунейпсо олимп комитетым къыхихащ 2002 гъэм щIымахуэ Олимп джэгухэр щрагъэкIуэкIыну щIыпIэр. Апхуэдэ пщIэр лъагъэсауэ щытащ США-м и Солт-Лейк-Сити къалэм.
 • 1996 гъэм Урысейм президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ, ауэ а махуэм зэхэкIатэкъым а къулыкъур нэхъ зыхуэфащэр. Бадзэуэгъуэм и 3-м екIуэкIа етIуанэ Iыхьэм щызэпэщIэтащ Ельцин Борисрэ Зюганов Геннадийрэ. Iэ зыIэта псоми я процент 50-м щIигъум я дзыхь ирагъэзри, Урысейм и Президенту хахащ Ельцин Борис.
 • Совет дзэ къулыкъущIэ, Совет Союзым и Маршал, Совет Союзым и ЛIыхъужь, Югославиемрэ Болгариемрэ я ЛIыхъужь, «ТекIуэныгъэ» орденыр зрата Толбухин Фёдор къызэралъхурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Хьэжмэт Хьэсэн къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Къумахуэ Владимир и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIу, Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу, финансхэмкIэ министру щыта, нэгъуэщI къулыкъухэми пэрыта, 2011 гъэм къыщыщIэдзауэ «Роснано» ОАО-м и унафэщI Чубайс Анатолий и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущщ. Хуабэр махуэм градус 27 — 29-рэ, жэщым градус 17 — 18 щыхъунущ.
 •  
 • Мэкъуауэгъуэм и 17, бэрэжьей
 • ЩIыр игъущыкIынымрэ уэгъумрэ ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэлъапIэ 1995 гъэм къыщыщIэдзауэ.
 • Армением щагъэлъапIэ Авиацэм и махуэр
 • Румынием и лъэпкъ авиацэм и махуэщ
 • Исландие Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
 • 1565 гъэм Идар Темрыкъуэ и къуэ Мамстрыкъу Москва кIуащ.
 • 1885 гъэм Нью-Йорк кхъухькIэ нэсащ США-р зэрыгушхуэ фэеплъ нэхъ гъэщIэгъуэнхэм ящыщ, а къэралым и дамыгъэ нэхъыщхьэхэм хабжэ Хуитыныгъэм и статуер. Ар америкэ революцэр илъэсищэ щрикъум франджыхэм а къэралым тыгъэ хуащIауэ щытащ.
 • 1930 гъэм япэ тракторыр къыщыщIагъэкIащ Сталинград дэт заводым.
 • 1940 гъэм Горьковскэ областым хыхьэ Мещеры къуажэм «дыжьын уэшх» къыщешхат. XVI — XVII лIэщIыгъуэхэм зекIуа дыжьын ахъшэ жьгъей миным нэблагъэ уэшхым кърилъэсэхат.
 • 1940 гъэм советыдзэхэр Латвиемрэ Эстониемрэ ирашащ.
 • 1941 гъэм Германием IэщэкIэ зэщIэузэда и дзэхэм я унафэщI нэхъыщхьэм унафэ ищIащ мэкъуауэгъуэм и 22-м и пщэдджыжьым «Барбаросса» планыр гъэзэщIэным яужь ихьэну.
 • 1955 гъэм япэу уэгум ихьащ цIыхухэр къызэрырашэкI Ту-104 кхъухьлъатэ лъэщыр.
 • 1961 гъэм Налшык экраныбгъуэ зиIэ «Восток» кинотеатрыр къыщызэIуахащ.
 • 1967 гъэм Китайм щагъэунэхуащ япэ водороднэ бомбэр.
 • Совет усакIуэ, драматург, Лениным и щIыхькIэ ягъэувауэ щыта саугъэтыр зрата Светлов Михаил (и унэцIэ дыдэр Шейнкманщ) къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, дунейм шахматымкIэ и чемпион Петросян Тигран къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Мысырым щыщ дипломат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Нобель и саугъэтыр зрата Мухьэммэд эль-Барадей и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист. «Кабардинка» ансамблым и къэфакIуэу щыта КIэш Фёдор къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 28-рэ, жэщым градус 17 — 19 щыхъунущ.