ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТIыкъэ мэгушыIэ

2020-06-16

 • Си жыпым илъщ
 • Анэм: Сыт Iей, си щIалэ цIыкIу, афIэкIа умызэуэну дызэгурыIуатэкъэ? Мис аргуэру дзитI хэплъхьащ зауэ-банэм.
 • ТIыкъэ: Хьэуэ, мамэ, хэслъхьакъым, ахэр си жыпым илъщ.

 • Дауэ къищIэрэ?
 • ЕгъэджакIуэм: ЩIыIубым махуэм езым и хьэлъагъым хуэдиз ешх.
 • ТIыкъэ: А щIыIубым и хьэлъагъыр зэрыхъур дауэ къищIэрэ?
 • Иджы узыжыркъэ?
 • ЕгъэджакIуэм: ТIыкъэ, сыт дыгъуасэ школым укъыщIэмыкIуар?
 • ТIыкъэ: Си дзэр узырти…
 • ЕгъэджакIуэм: Иджы узыжыркъэ?
 • ТIыкъэ: СщIэркъым, ар дзэ дохутырым деж къэзгъэнащ. 
 • Щхьэцыр щIэтхъур сощIэ
 • ТIыкъэ: Папэ, папэ, уи щхьэцым тхъугъэ хидзащ.
 • Адэм: Щхьэцыр щIэтхъур, си щIалэ цIыкIу, адэ-анэм я бынхэр къыщемыдаIуэм дежщ.
 • ТIыкъэ: Иджы къызгурыIуащ ди нанэ и щхьэцыр уэсу къыщIетхъухар!
 •  
 • Зытхыжар ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ.