ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Онегин ЕвгенийПушкин Александр

2020-06-11

 • Пэублэ  псалъэ
 • Тезгъэуркъым я зэш жылагъуэм,
 • Нэхъ пагэм е хэгъэфIыкIам;
 • Ныбжьэгъу, мы си шэсыпIэр плъагъум,
 • Сыхуейт, пхуэфащэу къыщIэкIам.

 • Хуэфащэу хэти, зи псэр дахэм,
 • ЩIыхь пылъу гугъэ гъэзэщIам,
 • Псэ Iуту, нэхуу яусахэм,
 • Гупсысэр лъагэу, тыншу щIам.
 • Хэт укъыдэщIми, къаугъэншэу
 • Узот-тIэ тхыгъэ зэмыфэгъу:
 • IыхьитI нэщхъейуэ, зыр ягъэншэу,
 • КъызэрыгуэкIыу, зыр дагъуэншэу,
 • Гугъу семыхьамэ, къысхуэгъэгъу;
 • Хэслъхьащ си жейр, си дэрэжэгъуэр,
 • Акъыл гущIыIэм къилъэгъуар,
 • Си ныбжь хуалэжыр, си щIалэгъуэр,
 • Сигу пцIанэм хэти хуигъэгъуар.
 • Япэ Iыхьэ
 • ЩIегъэIэ гъащIэри,
 • гурыщIэр йопIэщIэкI.
 • (П. Вяземский)
 • I
 • Си адэ къуэшыр хъунут щапхъэ:
 • Лъэрымыхьу пIэм къыщыхэнам,
 • Сигъэгъуэтащ, схуэмыхъуу, щIапхъэ —
 • Хэтыт хуэмейр щIэин къэнам?
 • Абы и щапхъэр тхуохъу щIэныгъэ,
 • Ауэ пхуэшэчрэ-тIэ, умыгъыу,
 • Убгъэдэсыну жэщи махуи
 • Мы кхъахэм, бжьыхьи кIуэху,
 •  щIымахуи;
 • Ар хъун, умыщIэу уэ гурыщхъуэ,
 • ЛIыжь ныкъуэдыкъуэр тебгъэун,
 • И щхьэнтэр хуэбгъэбырыбын,
 • Нэщхъей пщIын нэгур, щепткIэ
 •  хущхъуэ,
 • Щэхуу убжэн: «Ешхыпэр сил,
 • Зэ къыпхуэкIуарэт Iисрафил!»
 • II
 • КъыфIэщIт а псор щIалэ Iуэхуншэм,
 • Пощт шыгу сабалъэм дыридзейм,
 • Тхьэшхуэм и фIыщIэкIэ, узыншэм,
 • Благъэу иIам и мылъкур зейм.
 • «Руслан, Людмилэ» нэхъ иужьым
 • Ит си романым и лIыхъужьым
 • Фыхуэзгъэзэну сопIейтей:
 • Ныбжьэгъу фхуэхъункIи хъунщ
 •  пщэдей.
 • Онегин, мы си IупэфIэгъур,
 • Нева и Iуфэщ къыздалъхуар,
 • Фи къалэ лъахэм сщIэркъым ар,
 • Фэ фыщыIам, кIуам фи жэрэгъур;
 • Ищхъэрэм хъуакъым сэ сесэн:
 • СфIэфIкъым уэс цIынэ къыстесэн.
 • III
 • И адэр дзэм хэтащ гъуэзэджэу,
 • Ауэ къулыкъур щиухам,
 • Бал итырт къищтэу щIыхуэ Iэджэ;
 • НэхъыфIт сом гуэри дидзыхам.
 • Евгений щысабий нэкIуплъым,
 • Япэху Madame щытащ кIэлъыплъу,
 • ИужькIэ къыхуащтащ Monsieur:
 • ФIыуэ ялъагъут сабий жан Iейр.
 • Monsieur l’Abbé, француз теплъэншэм,
 • И егъэджэкIэр хэти ддэнт,
 • ГушыIэ хуэдэт, телъэфэнт,
 • Щысхьт щIалэ цIыкIум, мыхьэнэншэу
 • КъыфIэщIт гъэсэныр щыкъуейщIейм,
 • Ар «Летний сад» щыхьэулейм.
 • IV
 • Псэр щызэщIэстэ и щIалэгъуэр
 • Къихьащ. Евгений дахэщ, жанщ.
 • Къыщысым а зэман гугъэгъуэр,
 • Monsieurи пщIантIэм дахужащ.
 • Хуит хъуащ Онегин, ар пфIэмащIэт,
 • ЗигъафIэрт хуейм, зигъэщIэращIэрт,
 • Париж щIрегъащэ щхьэц, жыпIэнт,
 • Е Лондон dandyу зихуэпэнт,
 • Сыт щыгъуи французыбзэр дзыншэт,
 • И псалъэр, тхыгъэр дахэкIейт,
 • Щхьэщэ пхуищIын? Узэрыхуейт,
 • Къэфэфт мазуркэр екIуу, тыншу.
 • Жылагъуэ нэхъ хэгъэфIыкIам
 • Хыхьащ, сыт хуейт абы фIэкIа?
 • V
 • Дыкъапщтэм псори, мащIэ-мащIэу,
 • Зыгуэрурэ зыгуэр деджащ,
 • ЖыдоIэ псоми дэ игъащIэм:
 • «Ди гъэсэныгъэр гъуэзэджащ».
 • Онегин, зэрыжаIэу куэдым,
 • (Иныкъуэми хеящIэм хуэдэу)
 • Зы имыджам, ахъырзэмант,
 • Насыпу иIэт зы талант:
 • Тримыгъэзыхьу псэлъэныгъэм,
 • Мыкууэ сыти еIэбын,
 • Куум деж щым хъун. ЩIэныгъэ бын
 • ПфIэщIынт, нэгъуэщI уэ
 •  уимыгугъэм;
 • ЦIыхубзхэм усэ дыхьэшхэн
 • ФIэфIт щхьэж екIужу яхихьэн.
 • VI
 • Хэтыжкъым модэм латиныбзэ,
 • Ауэ, вжесIэнщи псалъэ пэж,
 • Эпиграф къом абы игъабзэу,
 • Щыгъэ нэхъей зэбгъэдигъэжт.
 • ФIэфIт къыхигъэщым Ювенали
 • И псалъэм, тхыгъэм пищэрт: vale,
 • Феплъ Энеидэм и IыхьитI:
 • КъывжиIэфынкIи хъунт уситI.
 • Гугъу зригъэхьу къихутэну,
 • Пкъырыпкъыу, къыщыхъуар
 •  щIыгулъ,
 • Зы махуи жэщи игу имылът,
 • Псалъэ гушыIэкIэ фIэфIт тэну,
 • Ромул щыщIэдзи уэ зэман,
 • ЩыIамэ ищIэрт екIу ауан.
 • VII
 • Гугъущ тхьэм тхьэкIумэ
 •  къуимытамэ,
 • Гур дэзыхьэхыр уумейм:
 • Дапщи абы дыпэмытамэ,
 • Хигъэзэрыхьырт ямб хорейм.
 • Гомер ехъурджэт, Феокрит,
 • Илъагъурт фIыуэ Адам Смит,
 • Тыншу къыфIэщIт зэгъэзэхуэн
 • ЩIэныгъэ гъуэгум урикIуэн;
 • ЖиIэнт, уригъэджэну хэту:
 • Iэужь къызэрыгуэкI къудейм
 • ЕщIыф къэралыр бей, ухуейм,
 • Дыщэри ахъшэри хэмыту.
 • А псор и адэм къилъыта,
 • ЩIыр ахъшэ щIыхуэ щхьа щитам?
 • VIII
 • НэгъуэщIи ищIэ хъунт Евгений,
 • КъэсщIэжу псори къезбжэкIын?
 • ЩIэныгъэ щыIэт ар здэгений,
 • ЗыхуеIэр здыхузэфIэкIын;
 • Ар дэзыхьэх зэрысабийрэ,
 • Изыгъэжыхьу и пIэм дийуэ,
 • ИужькIэ пщтыру къэзыгъэплъ,
 • Жыджэр зыгъэхъу, хуэмейу санэплъ.
 • Ар лъагъуныгъэм и щIэныгъэт,
 • Куэду зыхуэуса Назон,
 • Къызыхуэмыгъуу лей зыкъом
 • Зрагъэшэча, иIами лIыгъэ:
 • ХамэщIым къыхуихуащ лIэжын,
 • Мыхъуу Италием кIуэжын.
 • (КъыкIэлъыкIуэнущ)
 • Адыгэбзэм къизыгъэзэгъар
 • Хьэмыз  Русланщ.