ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШатэкIэ гъэбэкхъа кIэртIофыщIэ

2020-06-11

  • КIэртIоф укъэбзар хъурей пIащIэ цIы­кIуурэ яупщIатэ, шыгъу тракIутэ, фIыуэ зэ­IащIэри, см 5 — 6 и Iувагъыу тебэм иралъхьэ. Абы цIыкIу-цIыкIуу упщIэта бжьын цIынэ, шыбжий плъыжь хьэжа тракIутэ, псы щIыIэ тIэкIу тракIэжри, и щхьэр тепIауэ дакъикъи 10 — 12-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху. ИтIанэ шатэ щIакIэри, мафIэ цIыкIу дыдэм тету дакъикъи 8 — 10-кIэ и щхьэр тепIауэ ягъэбэкхъ.

  • Хьэзыр мэхъу щыжаIэм, шыбжий сыр хьэжа трагъэщащэ, джэдгын цIынэ къудамэ зыщыплI тралъхьэжри, тебащхьэр тепIауэ дакъикъи 3 — 4-кIэ щагъэтщ, мэ дахэ къыхихын щхьэкIэ. КIэртIофыр зэхэпIы­тIауэ щытын хуейкъым. Iэнэм щытрагъэувэкIэ, джэдгын къудамэхэр къытрахыж. Ар пщтыру яшх, пIастэ, чыржын, мэжаджэ е щIакхъуэ и гъусэу.
  • Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): кIэртIофыщIэ укъэбзауэ — г 275-рэ, псы щIыIэу — г 50, шатэу -г 100, бжьын цIынэу — г 20, джэдгын къудамэу — 3 — 4, шыгъуу, шыбжийуэ — узы­хуейм хуэдиз.
  • Нащэ зэхэупщIэта

  • Нащэ нэхъ щхъуантIэхэр къыхахри, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, я фэхэр Iувмэ, ­яукъэбз. Бзыгъэ кIыхьу е хъурейуэ, пIащIэу яупщIа-тэ, тепщэчым иралъхьэ, шыгъу траудэ, цIыкIу дыдэу упщIэта бжьыныху тракIутэ, шыбжий сыр трагъэщащэ, шатэ тракIэри, нащэ упщIэта аргуэру тралъхьэ. Апхуэдэу-рэ сатырищ-плIы зэтралъхьэ, шатэ тра­кIэж, къуэнтхъурей, бжьын цIынэ уп­щIэта тракIутэжри Iэнэм трагъэувэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх.
  • Халъхьэхэр (цIыхуиплI Iыхьэ): нащэу — г 500, бжьыныху укъэбзауэ — г 30, шатэу — г 250-рэ, бжьын цIынэу — г 30, къуэну — г 15, шыгъуу, шыбжийуэ — узыхуейм хуэдиз.
  • «Адыгэ шхыныгъуэхэр»
  • тхылъым къитхыжащ.