ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2020-06-10

 • Иорданием и армэм и махуэщ
 • 1774 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ зэращIылIащ Кючук-Кайнарджи мамыр зэгурыIуэныгъэр. Абы ипкъ иткIэ, Къэбэрдейр Урысейм и зы Iыхьэу къалъытат.
 • 1793 гъэм Париж дунейм щыяпэу зоопарк къыщызэIуахащ.
 • 1793 гъэм США-м и къалащхьэр яхъуэжащ: Филадельфием и пIэкIэ къэралым и щыхьэру ягъэуващ Вашингтон.

 • 1807 гъэм Ижевск ухуэн щыщIадзащ Iэщэ щащI заводыр.
 • 1846 гъэм Шотландием щыщ Томпсон Роберт Лондон щратащ автомобилхэм щIалъхьэ, бгъэпщ хъу шэрхъ абы къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъыр.
 • 1909 гъэм Канберрэ Австралием и къалащхьэ хъуащ.
 • 1921 гъэм къызэрагъэпэщащ Толстой Лев и «Ясная Поляна» музей-щIапIэр. ТхакIуэр абы илъэс 60-м нэскIэ щыпсэуат, «Зауэмрэ мамырыгъэмрэ, «Каренинэ Аннэ» роман цIэрыIуэхэри щитхар арат.
 • 1931 гъэм Москварэ Ленинградрэ яку дэлъ гъуэгуанэм трагъэуващ «Красная стрела» мафIэгур.
 • 1936 гъэм «Союздетмультфильм» киностудиер къызэрагъэпэщащ.
 • 1940 гъэм Италиер ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хыхьащ Германием и телъхьэу. Абы зауэ ярищIылIащ Франджымрэ Инджылызымрэ.
 • 1943 гъэм США-м куэду щащэу щыхуежьащ иджы дызэрытхэ къалэмхэм (авторучкэхэм) хуэдэхэр.
 • 1955 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тырныаузрэ Докшукинэрэ къалэ хъуащ.
 • 2016 гъэм Франджым къыщызэIуахащ Европэм футболымкIэ и 15-нэ чемпионатыр.
 • СурэтыщI-график, УФ-м щIыхь зиIэ и художник, «Нартхэр», «Ди деж къэса уэрэдхэр», «Къурш щхьэгухухэм я таурыхъхэр» тхылъхэр зыгъэщIэрэщIа Глуховцев Александр къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • Совет композитор цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным, Сталиным я цIэхэр зезыхьэу щыта саугъэтхэр, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Хренников Тихон къызэралъхурэ илъэси 107-рэ ирокъу.
 • Режиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Ерчэн Леонид къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Зыкинэ Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Гум еIэзэ дохутыр цIэрыIуэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАН-мрэ РАМН-мрэ я академик, СССР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Чазов Евгений и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм художествэхэмкIэ и академием и академик, УФ-м и Къэрал саугъэтыр зрата, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Глазунов Илья къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Совет актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Смирнитский Валентин и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Инэрокъуэ Аллэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъШР-м щыщ къэрал лэжьакIуэ, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ пщIэ зиIэ и лэжьакIуэ Бэчыжь ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Тамэ Мухьэрбий и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент, тхакIуэ, 2013 гъэм Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» дунейпсо зэпеуэм япэ вице-мисс щыхъуа Щомахуэ Залинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 — 30, жэщым градус 18 — 20 щыхъунущ