ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио

2020-06-06

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 8
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэры­бзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Литературэм и дунейм». Елгъэр Кашиф (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Зэчийм и лъэныкъуэ куэд». Гуртуев Елдар и творчествэр (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэфIы­гъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэб­зэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэм»

 • 15.25 — 15.50 «Зы актёрым и театр». Мысостышхуэ Вадим (адыгэб­зэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 «Усыгъэм и дакъикъэхэр». Гъубжокъуэ Лиуан (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс ­­­75-рэ ирокъу (балъкъэрыбзэ­кIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.35 — 19.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Партизан ­пщащэ». Жанкъэзий Софят.
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 9
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэры­бзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Османов Хьисэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 – 8.40 Нало Ахьмэдхъан. «Жэщ гъуэгуанэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Лъагъуныгъэм и джэ ­макъ». Бейтыгъуэн Iэуес и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ» циклым щыщщ. Мамбэт Хьэлым (адыгэ­бзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Хабзэм теухуа упщIэ»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу радиом къи­тахэм щыщщ» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс ­75-рэ ирокъу (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.50 «Нэхъ  гурыхьыр»
 • 18.50 — 19.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 10
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэры­бзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм тредгъэтхахэр». Бахъуэ БетIал. «ГуфIэгъуэ нэпс­хэр» повестым щыщ пычы­гъуэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 КъБР-м и Къэрал телерадиом и инструментальнэ ансамблым игъэзащIэ макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Сабийхэм папщIэ. Маммеев Ибрэхьим. «Мыщэмрэ щIалэ цIыкIумрэ» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэ­кIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Пушкиным и IэдакъэщIэкIхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Эфир зан­щIэ
 • 15.25 — 15.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс ­75-рэ ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Дэ ди сабиигъуэр зауэм хиубыдащ»
 • 18.40 — 19.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэры­бзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.25 «Пушкинымрэ Кавказымрэ». Кулиев Къайсын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.25 – 8.40 Сабийхэм папщIэ. «Щоджэнымрэ абы и лэжьа­кIуэ Балдарэ ятеухуа тау­рыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Иджыри зы цIыху цIэрыIуэ». ДыщэкI ФатIимэт. (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Ар зауэм къикIыжакъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэ­бакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «Хэкупсэхэр гъэсэн»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс ­75-рэ ирокъу
 • 18.30 — 18.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.50 – 18.55«Командная строка»
 • 18.55 — 19.00 «Макъамэ антракт»
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 12
 • УРЫСЕЙМ И МАХУЭЩ
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къи­тахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Жьэгу пащхьэ». Созаев Д. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 9.00 «Макъамэмрэ гъащIэмрэ». КIуащ Верэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Дыщалъхуа щIыналъэм и дахагъэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Портал» (балъкъэрыб­зэ­кIэ)
 • 13.45 — 14.00 «Лъэпкъ хабзэхэр ­хъумэн». МафIэдз Сэрэбий (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз» (диным теу­хуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс ­75-рэ ирокъу. (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 – 18.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.45 — 19.00 «Си япэ тхылъ цIыкIу­хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 13
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэплъ­хэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыбары­щIэ­хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэ­хэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 14
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу».
 • 10.25 — 11.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Вишневский Всеволод. «Оптимистическая трагедия» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.10 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Бабоев Сапар. «Ашэ­мэз» (адыгэбзэкIэ)