ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джэрыджэ Инал и текІуэныгъэхэр

2020-05-30

  • «ТекІуэныгъэр илъэс 75-рэ ирокъу! ЛІыгъэмрэ щІыхьымрэ!» — арат ТекІуэныгъэм и фэеплъыр щІэблэм зэрахъумэр икІи зэрызыхащІэр утыку щІыным хуэунэтІауэ «ЩІэныгъэм и гъуэгу» щІэныгъэ-узэщІакІуэ Центрым иджыблагъэ иригъэ­кІуэ­кІа дунейпсо зэхьэзэхуэм зэреджэр.

  • Зауэжь блэкІар зи нэгу щІэмыкІа щІалэгъуалэм апхуэдэ нэщІэбжьэ ямылъагъуным, ТекІуэныгъэр къы­дэзыхахэм я фІыщІэр къэІэтыным зэпеуэр хуэгъэзат. Абы къыдэкІуэу, апхуэдэ гупсысэр и лъабжьэу ныбжьыщІэхэм я ІэдакъэщІэкІхэм, тхыгъэхэм, гъэлъэгъуэныгъэ зэхуэ­­мы­­дэхэм нэхъыфІыр къыхэгъэщынми, ахэр дунейпсо утыку ихьэнми зэхьэзэхуэр хуэгъэпсат.

  • Щалъхуа Хэкур фІыуэ лъагъуным, абы и тхыдэм гулъытэ хэха хуэщІы­ным, адэжьхэм я фэеплъыр хъу­мэным тегъэщІауэ щыт зэпеуэм Урысейм и щІыналъэхэм я мызакъуэу, ­хамэ къэрал щыщ ныбжьыщІэхэри жыджэру хыхьат. Къызэгъэпэща­кІуэхэм къызэрыхагъэщамкІэ, Іуэхум хэтахэм я гулъытэр апхуэдизкІэ жант, нэхъыжьхэм хуащІ пщІэр апхуэ­дизкІэ инти, мамырыгъэр щытепщэ, дахагъэр щыпэрыт щІэблэ къызэрытщІэхъуэмкІэ зы гурыщхъуи димыІэжу, тщІэм и мыхьэнэри зыхэтщІэжу дыдихьэхауэ лэжьыгъэр етхьэкІащ.
  • УнэтІыныгъэ 34-кІэ зэхэкІыж дунейпсо зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщІэхэри хэтащ, узэрыгушхуэ хъун ехъулІэныгъэфІхэри щагъэлъэгъуащ. Апхуэдэу, «ФІыщІэр ууейщ, ЗауэлІ!» унэтІыныгъэм лъэщ дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуам къы­щымынэу, къыщыхэжаныкІащ, япэ увыпІэри къыщихьащ Налшык къалэ дэт, Хужьокъуэ Владимир и цІэр зе­зыхьэ 29-нэ гимназием и еджакІуэ Джэрыджэ Инал.

  • Усэ тхыным, сурэт щІыным, гъуазджэм епха ІуэхущІафэхэр гъэхьэ­зырыным хуэгъэпсауэ щыт унэтІыныгъэм и къэпщытакІуэхэм я пащхьэ Инал ирилъхьа лэжьыгъэр, «Зауэ­лІым хуэгъэза тхыгъэ» зыфІищар, гум нэс, куэдым уезыгъэгупсыс, узыгъэпІейтей тхыгъэ купщІафІэт. ФІы­щІэ щыхуищІым къыщымынэу, цІыху нэсу щытыну зауэлІым псалъэ езыт щІэблэщІэм и тхыгъэ къабзэт ар. Адыгэ щІалэм и гурыщІэ къабзэм ­къигъэщІа гупсысэхэм зэпеуэр зэхэзышахэм хуэфащэ уасэ зэрыратам ущымыгуфІыкІыу къанэркъым.
  • Джэрыджэхэ я щІалэщІэр апхуэдэ зэхьэзэхуэм и щыпэхыхьэкъым. Дэнэ зыкъыщимыгъэлъагъуэми, сыт хуэдэ утыку имыхьэми, къызыхэкІа лъэп­къым хуэфащэ щІалэ къызэрыщІэувэр къэзылъагъухэм я фІэщ ищІу апхуэдэщ. Куэд щІакъым Инал нэгъуэщІ зы текІуэныгъэкІи и егъэджа­кІуэхэри, и адэ-анэхэри зэригъэгуфІэрэ. ТекІуэныгъэр илъэс 75-рэ зэ­ры­рикъум ирихьэлІэу тхыгъэ зэгъэ­пэщынкІэ Мэзкуу щекІуэкІа урысей­псо зэпеуэми япэ увыпІэр къыщихьащ абы.
  • ТекІуэныгъэхэр зыІэрызыгъэхьа щІа­лэр тхыгъэ купщІафІэкІэщ цІы­хум зэрахыхьэри, зи гупсысэри зи псалъэри зэщІэту лъэпкъым ифІ зыхэлъ ІуэхукІэ и дунейм къыхыхьэн ныбжьыщІэм мащІэ-мащІэурэ зы­къи­гъэлъагъуэу худогъэфащэ.
  • Зытеува гъуэгум хущІемыгъуэжу ­нэхъри гушхуауэ ирикІуэну, нэхъри иригъэфІэкІуэну, къызыхэкІа лъэп­къым и набдзи хъуну Инал ди гуапэу до­хъуэхъу!
  • ШУРДЫМ Динэ.