ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

1 КъБР* «Мир» канал

2020-05-30

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 1
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ­хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «КъэкIуэнур зейхэр». Бгылъэ щIыпIэхэр джынымкIэ институтым, Тембот Аслъэнбий и цIэр зезыхьэм, и щIэныгъэрылажьэ КIарэ ­Галинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къыргъызстан — сюймеклигим, жарсыууле..». Кулиев Къайсынрэ Къыргъыз щIыналъэмрэ (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъ­къэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «IэпщIэлъапщIэ». Рахаевэ Алёнэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Дыгъэр сытым дежи щры­реIэ!» (12+)
 • 18.00 «Кавказым и пшэплъхэр» къэфакIуэ ­гупым и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «И гъащIэр къафэм епхауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Археолог Фоменкэ Владимир (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «И гъащIэр къафэм епхауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэ­кIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Археолог Фоменкэ Владимир (12+)
 • 8.50 «IэпщIэлъапщIэ». Рахаевэ Алёнэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Къеблагъэ, гъэмахуэ!» Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 18.00 «Кавказым и пшэплъхэр» къэфакIуэ гупым и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ЗэвгъэцIыху». Дохутыр Дэбагъуэ Олег (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Тылым щылэжьа Рахаевэ Назрум (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЗэвгъэцIыху». Дохутыр Дэбагъуэ Олег (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Тылым щылэжьа Рахаевэ Назрум (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Къеблагъэ, гъэмахуэ!» Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Сабийхэм я дуней». Балъкъэр Ипщэ къуажэ (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 18.05 «Телестудио»: адыгэбзэ. 65-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Гухэлъ макъамэхэр» (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гъыдзэдж Венерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Спектр». Продюсер Пэрыт Марат (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гъыдзэдж Венерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сыпсэунщ, сылIэнкъым…» КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын (урысы­бзэ­кIэ) (12+)
 • 9.00 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Телестудио»: адыгэбзэ. 65-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэбий Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ­Кулиев Къайсын и фэеплъу. «УсакIуэ къудейкъым» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэбий Анзор (адыгэ­бзэ­кIэ) (12+)
 • 6.45 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 63-нэ дерс (балъкъэрыбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.10 Макъамэ нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ­Кулиев Къайсын и фэеплъу. «УсакIуэ къудейкъым» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Хьэндырабгъуэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (12+)
 • 17.40 «Бешташ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (балъкъэ­рыбзэ­кIэ) (12+)
 • 18.05 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.35 Рахманинов Сергей и пшыхь. «Романсхэр». Япэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 « Си гукъэкIыжхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Къумыкъу Риммэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 КъШР-м и цIыхубэ сурэ­-   тыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэ-джэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «КъэкIуэнур нобэм пы­щIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гвердцители Тамарэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 « Си гукъэкIыжхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Къумыкъу Риммэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 КъШР-м и цIыхубэ су­рэ­тыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «КъэкIуэнур  нобэм пыщIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гвердцители Тамарэ (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэ-джэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Бешташ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (балъкъэ­рыбзэ­кIэ) (12+)
 • 8.50 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Гъуэплъыфэ уафэ». Сабийхэм папщIэ спорт нэтын (12+)
 • 17.00 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «Микрофоныр — сабийхэм». «Синяя птица» зэхьэзэхуэм хэта Джаппуевэ Лейлэ (12+)
 • 17.25 «Псори ди IэмыщIэ илъщ». Экстремизмэмрэ терроризмэмрэ япэщIэтынымкIэ КъБР-м щрагъэкIуэкI лэжьыгъэр (12+)
 • 17.50 «Ди тхылъэщым». «Адыгэ таурыхъхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Нарт хъыбархэр». Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.15 «Аккаев Азнаур и Эверест» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.45 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «ХъыбарыщIэхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.25 Рахманинов Сергей и пшыхь. «Опера «Алеко». ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 21.15 «ТВ-галерея». Дунейпсо зэпеуэм и лауреат Шэрыб Валерэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Ди тхылъэщым». «Адыгэ таурыхъхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ХъыбарыщIэхэр» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «ТВ-галерея». Дунейпсо зэпе-уэм и лауреат Шэрыб Вале-рэ (12+)
 • 8.10 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.00 Мультфильм (0+)
 • 16.10 «Къэрал цIыкIу» (адыгэбзэ-кIэ) (6+)
 • 16.45 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Алифанов Иван. «Без паники, сеньоры!» Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 19.30 «Нарт хъыбархэр». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и твор-чествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Си щиху дыщафэ». УсакIуэ Къылышбий Исмэхьил  (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)