ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и радио

2020-05-30

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 1
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыб­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Илъэс щэщI зи кIы­хьагъ гъуэгуанэ». То­къуий Хъусен (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Си гъащIэ». Кулиев Къайсын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуа­бэм»

 • 15.25 — 15.50 «Театрым ды­щы­зоп­салъэ» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «С­абийхэр мамырыгъэм топсэлъыхь» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Кулиев Къайсын дигу къыдогъэкIыж. «Усыгъэм и дакъикъэ­хэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэ­кIуэ­дэнур дакъи­къитхущ»
 • 18.35 — 19.00 «Сабий дыгъэхэр».
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 2
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыб­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.40 «Зауэм хэта тха­кIуэхэр». Кулиев Къайсын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Литературэ тхыгъэ­хэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр». Хьэту Пётр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Адыгэхэр: тхы­дэмрэ хабзэмрэ» цик­лым щыщщ. Мамбэт Хьэлым (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Мэкъумэш сы­хьэт»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу ра­диом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир зан­щIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.35 «Дигу имы­хуж­хэр». Кулиев Къайсын (адыгэбзэкIэ)
 • 18.35 — 18.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.50 — 19.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.25 МафIэдз Сэр эбий. «Адыгэ псалъэжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.25 — 8.40 «Си лъагъуныгъэм и макъамэхэр». Багъэ­тыр Нинэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Кулиевым и тхыгъэхэм дыкъоджэ» (балъ­къэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Кулиев Къайсын дигу къыдогъэкIыж. «ЦIы­хум теухуа монолог». Кулиевэ Къани (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.25 — 15.45 «КъехьэкI-не­хьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и да­къикъэхэр». Кулиев ­Къайсын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Зи сабиигъуэр зауэм хиу­быдахэр»
 • 18.40 — 19.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.40 Кулиев Къайсын ­дигу къыдогъэкIыж. «Ар псэуащ цIыхубэм я гъащIэкIэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Илъэсхэмрэ гъащIэ­хэмрэ» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Дунейм гуапэу феплъ». Кулиев Къайсын (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэ- з­ышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 Къэжэр Хьэмид. «Кулиев Къайсын теу­хуауэ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.35 «Анэм и таурыхъ­хэр»
 • 18.35 — 18.55 «КапитанитI»
 • 18.55 — 19.00 «Командная строка»
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 Кулиев Къайсын дигу къыдогъэкIыж. «Къурш­хэм ящхьэщыт ма­­зэгъуэ нэхур» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.45 «ФIыгъуэкIэ цIы­ху­хэм яхуэупсэн». Жылау М. (адыгэбзэкIэ)
 • 8.45 – 9.00 «Ди фонотекэм щIэуэ къыхэхъуахэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00  «Кулиевым и тхыгъэхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45Кулиев Къайсын  «БэшэчагъкIэ пэщIэ­тын» (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 13.45 — 14.00 Даур Аслъэн. «Кулиев Къайсын и усэхэр зи лъабжьэ симфоние этюдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (ады­гэб­зэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз» (диным теу­хуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Ди­гу имыхужхэр» (ады­гэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.45 — 19.00 Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ цент­рым и гъэсэнхэр (ады­гэбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 6
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэп­лъ­хэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­­барыщIэхэр (ады­гэб­зэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­­барыщIэхэр (ба­лъ­къэ­рыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Си хэку — си уэ­рэд». Кулиев Къайсын и пса­лъэхэр зыщIэлъ уэ­рэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ,
 • мэкъуауэгъуэм и 7
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 Кулиев Къайсын. «Мамырыгъэрэ гуфIэгъуэкIэ сыфхуоупсэ, щIым щыпсэухэ!» (балъ­къэрыбзэкIэ)
 • 11.10 — 11.40 Нало Заур. «Мэ­ракIуэщыпэ» инсценированнэ Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Шэджэм псы­къе­лъэхэр» IуэрыIуатэ ансамблыр (адыгэбзэкIэ)