ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэнатIэ минитху

2020-04-16

  • И Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпу абыкIэ кърагъэхьхэр нэхъыбэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Урысейм и Пощтым и лэжьапIэ IэнатIэхэр нэхъыбэ ещI. IуэхущIапIэр хьэзырщ къэралым щылажьэ и къудамэ псоми цIыху минитху къыщищтэну.

  • Нэхъыбэу лэжакIуэхэр Урысейм и Пощтым къыщелъыхъуэ Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым — операторхэмрэ почтальонхэмрэ. ЛэжьапIэ зэрыIутымкIэ тхылъ къахузэIуихынущ. Иджыпсту къекIуэкI Iуэхухэм къыхэкIыу зи лэжьапIэхэр пIалъэкIэ зэхуащIахэми, ар ахъшэ хэхъуапIэ ящI хъунущ. ЛэжьакIуэхэм я пщэ къыдэхуэнур ахъшэ къеIыхынымрэ пощт-кассэ терминалхэр къагъэсэбэпу цIыхухэр зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымрэщ.
  • Улахуэр и зэманым зэрыратынумкIэ, и IэщIагъэм зэрыхурагъэджэнумкIэ, щылажьэ махуэхэр тэмэму зэтегъэувауэ зэрыщытынумкIэ Урысейм и Пощт IуэхущIапIэр шэсыпIэ йоувэ. Зэпымыууэ ухуейми пIалъэкIэ нэхъ къапщтэми уув хъунущ абы. УпщIэ зиIэхэр контактнэ центрым фыпсалъэ мы телефонымкIэ (пщIэншэщ) : 8 800 200 28 84.
  • IуэхущIапIэм теухуауэ: «Урысейм и Пощт» АО-р — бжыгъэм тещIыхьа пощт-логистикэ компаниещ, цIыху нэхъыбэ дыдэ зыгъэлажьэ IуэхущIапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ, IэнатIэкIэ къызэригъэпэщхэр мин 350-м щIегъу. Стратегие IэнатIэхэм хабжэ. Урысейм и Пощт щIыналъэ сетым къызэщIеубыдэ УФ-м и щIыналъэ псоми щыла-жьэ къудамэ мин 42-рэ. ПощткIэ зэIэпах хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр, ахъшэхэр, бжыгъэм тещIыхьа IуэхутхьэбзэкIи электрон сатумкIи Iуэху зэфIегъэкI. Апхуэдэ Iуэхуу меларди 3,5-рэ илъэсым къриубыдэу зэфIегъэкI IуэхущIапIэм.
  • БЛИЙ Даянэ.