ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ Пщэдейрэ

2020-03-19

 • Гъатхэпэм и 19,
 • махуэку
 • Iуэхутхьэбзэ зыхуащIэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и псыщIагъырыкIуэ кхъухь­хэм къулыкъу щы­зы­щIэхэм я махуэщ. 1906 гъэм пащ­тыхь Николай ЕтIуанэм унафэ къыдигъэкIащ Балтие тенджы­зым и псыщIагъырыкIуэ къа­рухэр къызэ­гъэ­пэщы­ным теухуауэ.
 • 1474 гъэм Iэмэп­сы­мэщIэхэр къэзыгупсысахэм, къэху­тэ­ныгъэщIэхэр езыгъэкIуэкIахэм яхуэгъэза хабзэщIэ Венецием къы­щащтащ — авторым и хуитыныгъэхэр хъу­мэным хуэунэтIауэ дунейм япэ къытехьа законщ ар.

 • 1899 гъэм Урысейм щыяпэу Санкт-Петербург къы­­щызэIуахащ «ДэIэпы­къуэгъу псынщIэм» и станц.
 • 1922 гъэм Москва и Шаболовкэ щIыпIэм лэжьэн щыщIидзащ радионэтынхэр «зэбгрызых», къэралым щы­нэхъ лъагэ дыдэ Шуховэ чэщанэм. Абы метри 160-рэ и лъагагът.
 • 1958 гъэм Страсбург къалэм (Франджы) къыщызэIуахащ Европарламентым и япэ зэIущIэр.
 • 1999 гъэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащ­хьэ Владикавказ и Бэзэр ­нэхъыщхьэм террорист ­Iуэхугъуэ щалэжьащ. Абы цIыху 52-рэ щыхэкIуэдащ, 300-м нэблагъэм фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр щыхахащ.
 • И ныбжьыр илъэс 90 ­ирокъу композитор, Урысей ­Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Къэшыргъэ Билал.
 • КъэфакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артисткэ Дзыхь-мыщI За­рэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сай-тым зэритымкIэ, республикэм пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ. Махуэм хуа­бэр градуси 5 — 6, жэщым градус 0 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 20,
 • мэрем
 • Насыпым и дунейпсо махуэщ
 • Астрологием и дунейпсо махуэщ
 • Франкофонием (франджыбзэм щрипсалъэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм) и махуэщ. Абы хохьэ къэрал 56-рэ.
 • Социальнэ лэжьыгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Лы мышхыным и дунейпсо махуэщ
 • 1535 гъэм Урысейм япэ дыдэу ахъшэр щахъуэжащ.
 • Илъэс бгъущI ипэкIэ Москва щыIэ авиацэ институтыр (МАИ) къызэIуахащ.
 • 1933 гъэм ВКП(б)-м и ­ЦК-м унафэ къищтащ ­Москва метрополитен щыухуэным и IуэхукIэ.
 • 1944 гъэм Дохъушыкъуей спирт заводым, зэрагъэ­пэщыжа нэужь, лажьэу щIидзэжащ.
 • 1992 гъэм «Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь» цIэмрэ «Дыщэ вагъуэ» медалымрэ ягъэуващ.
 • Къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу «ЩIыхь» орденым и нагъыщищри ­зых­уа­гъэфэща Мусэ Менлы.
 • 1967 гъэм къалъхуащ композитор, Къэрэшей-Шэрджэсым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Абдокъуэ Юрэ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм пшэр техьэтекIыу щы­щытынущ. Махуэм ­хуабэр градуси 9 -10, жэ­щым градуси 4 — 5 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ХЬЭТАУ
 • Ислъамщ.